Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 171, obręb Michałowo

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 171, obręb Michałowo

Numer dokumentu: *
Rok: 2015

Piaski, dnia 29 maja 2015 r.

OS.6220.1.2015

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski zawiadamia, że w dniu 29.05.2015 r., na wniosek AW ERG Sp. z o.o., ul. Nyska 58a/5, 50-505 Wrocław, wydał decyzję znak: OS.6220.1.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1 MW, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 171, obręb Michałowo

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z:

- z opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu oraz

- z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia; można zapoznać się w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, pok. 5, w poniedziałki w godz. 800-1600, wtorki-piątki 715-1515.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez  zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji  -   na tablicach ogłoszeń sołectw Michałowo, Godurowo i Lipie.

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2015-06-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.