Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzadowe w 2007 r.

Konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarzadowe w 2007 r.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/103/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: trybu postępowaniu o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizacje zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania oraz Uchwały NR XL/237/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.
Wójt Gminy Piaski ogłasza z dniem 5 stycznia otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe pod nazwą :
- Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Bodzewa i okolicznych wsi.
wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 12 000 zł
- Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – lekkaatletyka.
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 6 500 zł
- Przeciwdziałanie patologiom społecznym, przemocy w rodzinie oraz zapewnienie opieki osobom w trudnej sytuacji rodzinnej spowodowanej przez alkoholizm
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 3000 zł
- Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Piasków i okolicznych wsi
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 43 000 zł
- Ratowanie dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 15 000 zł
- Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 27 000 zł
- Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku.
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 4000 zł
- Zorganizowanie imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy – strzelectwo sportowe
Wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku: 1100 zł

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
Warunki realizacji zadania:
1.W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty:
– organizacje pozarządowe;
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego
– jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych
2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
3. Termin nadsyłania ofert konkursowych: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

                                                                                                         Wójt

                                                                                                  Zenon Norman

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.