Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007 cz. II

Konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2007 cz. II

Numer dokumentu: -
Rok: -

 

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/103/2004 z dnia 22.10.2004r. w sprawie: trybu postępowaniu o udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na realizacje zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu rozliczania przyznanej dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadania oraz Uchwały NR XL/237/2006 z dnia 26 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościola Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007. Wójt Gminy Piaski ogłasza z dniem 16 kwietnia otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe pod nazwą :

1. Prowadzenie badań profilaktycznych wśród dzieci

wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku wynosi: 5000 zł

Warunki realizacji zadania:

1.W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty:

- organizacje pozarządowe;

- osoby prawne i jednostki organizacyjne dzialajace na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i zwiazków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku publicznego

- jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanych


2. Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wylonionemu w drodze otwartego konkursu ofert. Postepowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.)

Termin nadsyłania ofert konkursowych: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu

 

2. Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji) w formie półkolonii dla dzieci z Zespołów Szkół Gminy Piaski w tym dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym

wysokość środków na realizację tego zadania w 2007 roku wynosi: 26.600 zł

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Warunki realizacji zadania:
- organizacja musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496)
- organizacja wypoczynku dla min. 280 dzieci z terenu Gminy Piaski
- organizacja wypoczynku w formie półkolonii z wykorzystaniem bazy lokalowej Zespołów Szkół w Piaskach,  Szelejewie i Bodzewie
- zapewnienie kadry zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
- zapewnienie transportu i ubezpieczenia uczestnikom wypoczynku
- zapewnienie wyżywienia dla uczestników
- zapewnienie urozmaiconego programu zajęć z uwzględnieniem tematyki z zakresu socjoterapii
- wymagane jest min. 3 letnie doświadczenie w organizacji wypoczynku dla dzieci
- wypoczynek winien trwać min. 5 dni

W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty:
- organizacje pozarządowe
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia pożytku publicznego
- jednostki organizacyjne podlegające organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

Dotacja zostanie przyznana podmiotowi wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ofert.
Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz regulaminu przyznawania dotacji.

Termin nadsyłania ofert konkursowych: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

                                                                                                                          Wójt

                                                                                                                    Zenon Norman  

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-10-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.