Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Rozbudowa stacji wodociągowej w Podrzeczu

Rozbudowa stacji wodociągowej w Podrzeczu

Data publikacji: 05.07.2005
Termin składania ofert: 23.08.2005

Piaski, dnia 5 lipca 2005r

IZP.341-07/05

OGŁOSZENIE 

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 euro, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na:

"Rozbudowę stacji wodociągowej w Podrzeczu"

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1 w pokoju nr 19 lub otrzymać za pobraniem pocztowym.  Cena specyfikacji - 73,20 zł 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji wodociągowej w Podrzeczu (kod CPV   45252126-7), w ramach którego należy wykonać:
Roboty branży sanitarnej:
a) Ujęcie wody: wykonanie odwiertu studni głębinowej Nr 2B, wykonanie obudowy studni głębinowej Nr 2B, uzbrojenie studni głębinowej w głowicę studzienną, pompę głębinową wraz z rurami znośnymi i rurociągi technologiczne z armaturą odcinającą, podniesienie o ok. 0,5 m głowic studziennych w studniach Nr 2 i Nr 2A, wymiana pomp głębinowych wraz z rurami znośnymi i rurociągami technologicznymi z armaturą odcinającą, wykonanie rurociągów łączących studnie głębinowe ze stacją wodociągową
b) Stacja wodociągowa: demontaż istniejących urządzeń, montaż aeratora D-1400 mm - 1szt, montaż filtrów żwirowych D-1400 mm - 3szt, montaż pompowni II stopnia, montaż pompy do płukania filtrów, montaż bloku sprężonego powietrza, montaż bloku dezynfekcji bakteriologicznej, wykonanie węzła sanitarnego z instalacją wodno-kanalizacyjną, montaż rurociągów technologicznych wewnętrznych, wykonanie rurociągów wyjściowych łączących stację wodociągową z istniejącą siecią wodociągową
c) Zbiornik wyrównawczy: montaż zbiornika wyrównawczego stalowego o objętości całkowitej 100 m3, wykonanie i podłączenie króćcy przyłączeniowych wraz z armaturą odcinającą, wykonanie rurociągów łączących stację wodociągową ze zbiornikiem wyrównawczym.
d) Odprowadzenie wód popłucznych: uzbrojenie istniejącego i projektowanego odstojnika wód popłucznych, wykonanie kanalizacji odprowadzającej wody nadosadowe.
e) Wykonanie remontu stacji wodociągowej w m. Łódź-gmina Piaski - patrz pkt. 4.A.70 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
Roboty branży budowlanej:
a) Roboty rozbiórkowe: rozebranie istniejących pieców kaflowych, zasypanie i zabetonowanie istniejących kanałów i zagłębień technologicznych, rozebranie istniejącej bramy w ścianie zachodniej oraz drzwi wejściowych do chlorowni, wykucie otworu 30x30 pod wentylator mechaniczny w pomieszczeniu chlorowni oraz otwór nawiewny 50x50 cm w pomieszczeniu agregatu, wykucie otworów podokiennych dla wentylacji nawiewnej oraz otworów wywiewnych pod stropem pomieszczeń, rozebranie rynien i rur spustowych, uzupełnienie pokrycia z jednej warstwy papy asfaltowej
b) Roboty budowlane: Wykonanie robót murowych, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin, malowanie, uzupełnienie pokrycia z jednej warstwy papy asfaltowej oraz wykonanie rynien dachowych i rur spustowych, wykonanie tynków zewnętrznych, wykonanie fundamentu pod zbiornik wyrównawczy, wykonanie osadnika wód popłucznych,
Roboty branży elektrycznej:
Tablica TGL, instalacje siłowe i WLZ, instalacje oświetleniowe, instalacje sterowania i sygnalizacji, instalacja odgromowa, instalacja wyrównawcza, instalacja ochrony od porażeń i przepięć

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 listopada 2005r.
Warunki udziału w postępowaniu: zawarte w SIWZ
Wadium: warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 7000,00 zł
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 23 sierpnia 2005r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, Piaski w pokoju nr 19 (na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka). Otwarcie ofert nastąpi 23 sierpnia 2005r. godz. 10:30 w sali nr 17 Urzędu Gminy.
Termin związania z ofertą: Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Niniejsze ogłoszenie przekazane zostało Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2005r. i zarejestrowane pod numerem 73640/2005

                                                                                                   Wójt

                                                                                           Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.