Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Piaskach

Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Piaskach

Data publikacji: 05.10.2005
Termin składania ofert: 21.10.2005

Piaski, dnia 5 października 2005r

IZP.341-14/05

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ) na:

„Wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Piaskach”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy Piaski,   ul. 6 – go Stycznia 1 w pokoju nr 19 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia terenu szkoły w Piaskach.
Ogrodzenie – 384 mb, Bramy wjazdowe rozwierane – 4,60 m/szt - 2szt, brama wjazdowa przesuwna na rolkach – 6,5 mb/szt – 1szt, furtka – 1,1 mb/szt -1 szt 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45-34-20-00-6

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2005r.
Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki zawarte w SIWZ
Kryteria wyboru oferty: jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena.
Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 21 października 2005r. do godz. 1000 w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, Piaski w pokoju nr 19 (u przewodniczącego komisji przetargowej).
Otwarcie ofert nastąpi 21 października 2005r. godz. 1015 w sali nr 17 Urzędu Gminy.
Termin związania z ofertą: Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                                            Wójt

                                                                                                      Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.