Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2006 roku

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2006 roku

Data publikacji: 30.11.2005
Termin składania ofert: 15.12.2005

Piaski, dnia 30 listopada 2005r

IZP.341-18/05

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ) na:

„Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w 2006 roku”

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy Piaski,   ul. 6 – go Stycznia 1 w pokoju nr 19 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub faksem
Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej i przyłączach w 2005 roku. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45-23-11-00-6 
a) usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce
b) usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce
c) wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy – za 1szt
d) wymiana zasuwy na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy + koszt zasuwy – za 1 szt
e) wymiana wodomierza wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt
f) wymiana przyłącza do 10 m - za 1 szt., za każdy metr powyżej 10 m – za 1 mb
g) usuwanie innych awarii wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie KNR – podać R, Kp, Kz, Z, maszynogodzina koparki, maszynogodzina śr. transportu
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2006r. do 31.12.2006r.
Warunki udziału w postępowaniu: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnią warunki zawarte w SIWZ
Kryteria wyboru oferty: jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena brutto.
Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 15 grudnia 2005r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, Piaski w pokoju nr 19 ( u przewodniczącego komisji przetargowej ). Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2005r.   godz. 1015 w sali nr 17 Urzędu Gminy.
Termin związania z ofertą: Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. – do dnia 14.01.2006r.

                                                                                               WÓJT 

                                                                                    ZENON NORMAN


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.