Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Piaskowej w Piaskach

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Piaskowej w Piaskach

Data publikacji: 16.03.2006
Termin składania ofert: 31.03.2006

Piaski, dnia 16 marca 2006r

IZP.341-01/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 39, 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na: „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Piaskowej w Piaskach”
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6–go Stycznia 1 w pokoju nr 19 lub otrzymać za pobraniem pocztowym.                    
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami na ul. Piaskowej  w Piaskach ( kod CPV   45231300-8 ), w ramach którego należy wykonać:
- wodociąg PVC 160 w ulicy Piaskowej – 181 m
- przyłącza PE 40 do posesji – szt 10
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy
Wykonawcy, którzy nie spełniają przedstawionych wyżej warunków zostaną wykluczeni z postępowania na zasadzie art. 24 ust. 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych kryteriów w oparciu o przedłożone oświadczenia i dokumenty.
Wadium: warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie wniesienie wadium w wysokości 1 500,00 zł
Kryteria oceny ofert: cena brutto – 100%
Termin składania i otwarcia ofert: oferty należy złożyć do dnia 31 marca 2006r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, Piaski w pokoju nr 19 (na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka). Otwarcie ofert nastąpi 31 marca 2006r. godz. 10:15 w sali nr 17 Urzędu Gminy.
Termin związania z ofertą: Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

                                                                                WÓJT   GMINY   PIASKI

                                                                                      ZENON   NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.