Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Wykonanie stropu prefabrykowanego filigran na budynku hali sportowej w Bodzewie

Wykonanie stropu prefabrykowanego filigran na budynku hali sportowej w Bodzewie

Data publikacji: 15.09.2006
Termin składania ofert: 22.09.2006

Piaski, dnia 15.09.2006 r.

IZP.341-14/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro,  zgodnie z art. 4a, 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. nr 19 poz. 177 z późń zm. ) na:
„Wykonanie stropu prefabrykowanego filigran na budynku hali sportowej w Bodzewie”
CPV: 45212200-8
Zakres zamówienia:
Zakres zamówienia:
- grubość stropu – 25 cm, beton B-25, stal A-III 34GS
- ilość m2 płyt stropowych filigran – 175,45 m2
- dostawa i montaż płyt
- zazbrojenie stropu
- zabetonowanie
- kompleksowa realizacja
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót –  załącznik nr 5 do SIWZ,  
wyciąg z dokumentacji technicznej – załącznik nr 6 do SIWZ
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Na produkowane elementy wykonawca musi posiadać certyfikat do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa
Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu robót.
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl. SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Wymagany termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2006r.
- Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy
b) spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- posiadają aktualne uprawnienie do wykonywania określonej działalności
- wykażą się doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 2 robót o podobnym zakresie i stopniu trudności do przedmiotu zamówienia ( lub równoważnym )
- dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi ( wraz z potwierdzeniem przynależności do izby inżynierów budownictwa ) 
c) spełnią wymagania określone w SIWZ
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów, które Zamawiający określił w SIWZ
- Wadium: Nie jest wymagane
- Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
- Oferty należy przesłać na adres zamawiająceg Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka
- Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 22 września 2006r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 22 września 2006r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
- Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 23.10.2006r. )
- Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
- Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
- Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
- Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – 15.09.2006r.


                                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                          ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-09-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.