Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej i przyłączach w listopadzie i grudniu 2006 r.

Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej i przyłączach w listopadzie i grudniu 2006 r.


Piaski, dnia 13 października 2006r

IZP.341-15/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 4a, 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) na: „Usuwanie awarii na gminnej sieci wodociągowej oraz przyłączach w listopadzie i grudniu 2006 roku”
Przedmiotem zamówienia są usługi usuwania awarii na gminnej sieci wodociągowej i przyłączach w listopadzie i grudniu 2006 roku. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45-23-11-00-6 
a) usuwanie awarii na sieci wodociągowej niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce
b) usuwanie awarii na przyłączach wodociągowych niezależnie od materiału i średnicy – za miejsce
c) wymiana hydrantu na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy – za 1szt
d) wymiana zasuwy na sieci wodociągowej niezależnie od średnicy + koszt zasuwy – za 1 szt
e) wymiana wodomierza wraz z armaturą z materiału zamawiającego – za 1 szt
f) wymiana przyłącza do 10 m - za 1 szt., za każdy metr powyżej 10 m – za 1 mb
g) usuwanie innych awarii wg kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie KNR – podać R, Kp, Kz, Z, maszynogodzina koparki, maszynogodzina śr. transportu
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl; SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Wymagany termin wykonania: od 01.11.2006r. do dnia 31.12.2006r.
- Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
  a) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy
  b) spełnią warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
     - posiadają aktualne uprawnienie do wykonywania określonej działalności
     - dysponują osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi (wraz z potwierdzeniem przynależności do izby inżynierów budownictwa) 
  c) spełnią wymagania określone w SIWZ
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów, które Zamawiający określił w SIWZ
- Wadium: Nie jest wymagane
- Kryteria oceny ofert: Cena – 100%
- Oferty należy przesłać na adres zamawiająceg Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka
- Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 20 października 2006r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 20 października 2006r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
- Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. (do dnia 20.11.2006r.)
- Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
- Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
- Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
- Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – 13.10.2006r.

                                                                                      WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                          ZENON NORMAN

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2006-10-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.