Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - usługi » Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2007 roku

Dostawa oleju napędowego i etyliny w 2007 roku


Piaski, dnia 04.12.2006 r.

IZP.341-18/06

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro, zgodnie z art. 4a, 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. nr 19 poz. 177 z późń. zm.) na:

"Dostawę oleju napędowego i etyliny w 2007 roku"

Dostawa oleju napędowego oraz PB-95 do sprzętu, samochodów służbowych Urzędu Gminy Piaski, oraz jednostek OSP Gminy Piaski w 2007r.
Szacunkowe ilości do pobrania w 2007r. – sukcesywnie w ciągu całego roku
ON – 35 000 l
Pb-95 – 6000 l
Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 23121100-2, 23111200-0
Tankowanie bezpośrednio z dystrybutora do zbiorników w pojazdach w miejscu garażowania w Piaskach 2-3 razy w tygodniu w godz. 7:00-8:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
W przypadku zmiany cen oleju napędowego, etyliny przez producenta zaopatrującego, Wykonawcę obowiązywać będzie aktualna cena detaliczna pomniejszona o proponowany opust cenowy
- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
www.bip.piaski-wlkp.pl. SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
- Wymagany termin wykonania: od dnia 1.01.2007r do dnia 31.12.2007r.
- Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
       a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust.1 pkt Pzp )
           - posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
       b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( art. 22 ust. 1 pkt. 2 Pzp), tj. dysponują:
       c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ( art. 22. ust. 1 pkt. 3 Pzp ) tj. zaakceptują 14 dniowy termin płatności
   2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp
   3) spełnią wymagania określone w SIWZ
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów, które Zamawiający określił w SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż. w/w warunki Wykonawca spełnia. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania
- Wadium: Nie jest wymagane
- Kryteria oceny ofert: Opust cenowy w zł od aktualnie obowiązującej ceny detalicznej
  ON – waga 85 %
  Pb 95 – waga 15 %
- Oferty należy przesłać na adres zamawiająceg Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka
- Termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy złożyć do dnia 12 grudnia 2006r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2006r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
- Termin związania z ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 11.01.2007r. )
- Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
- Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
- Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
- Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – 04.12.2006r.

                                                                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                                              ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - usługi
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-01-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.