Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane » Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w m. Godurowo - etap II

Budowa wodociągu i przyłączy wodociągowych w m. Godurowo - etap II


Piaski, dnia 10.05.2007 r.

IZP.341-04/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Piaski reprezentujący Gminę Piaski, ul. 6-Stycznia 1, 63-820 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro,  zgodnie z art. 4a, 40 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) na: „Budowę wodociągu i przyłączy wodociągowych w m. Godurowo – etap II”  CPV: 45232150-8

I. Opis przedmiotu zamówienia
- Rurociąg PVC 160 – 365 mb
- rurociąg PVC 110 – 347,5 mb
- rurociąg PVC 90 – 7,5 mb
- hydranty nadziemne z zasuwą fi 80 – 5 szt
- przyłącza wodociągowe PE 40 mm – 25 szt ( 395,5 mb )
Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ, projekt budowlany – załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ
Roboty należy wykonać zgodnie ze SST, obowiązującym prawem budowlanym, normami i przepisami. Wykonawca we własnym zakresie, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na przyszłym placu budowy.
Zamówienie obejmuje również:
a) obsługę i inwentaryzację geodezyjną oraz dokumentację powykonawczą
b) wykonanie wymaganych obowiązującymi przepisami badań i pomiarów, prób, sprawdzeń, kontroli i odbiorów technicznych
c) urządzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych
d) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.
e) ewentualne inne koszty, które zdaniem wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją zamówienia. – opłaty drogowe z tytułu wykonawstwa inwestycji, pompowanie wody, naprawa sieci drenarskich, organizacja ruchu na czas trwania robót Koszt wykonania powyższych czynności, prac i robót należy ująć w cenie ofertowej
II. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
III. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona jest na stronie
www.bip.piaski-wlkp.pl . SIWZ można także odebrać w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 19 w godz. 8-15 lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym
IV. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
V. Wymagany termin wykonania: 60 dni od dnia podpisania umowy.
VI. Warunki udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) potwierdzenie wykonania w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem ( specyfiką robót ) robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Za realizowane zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie budowę sieci wodociągowych, a za porównywalną wielkość roboty o wartości powyżej 50000 zł brutto
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Dokumenty potwierdzające, że dysponują osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy w rozumieniu przepisów prawa  budowlanego ( kserokopię uprawnień budowlanych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obowiązkowo muszą być dołączone do oferty )
c) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa ) 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich )
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi:
a) złoży oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach oraz informacje zawarte w treści tych dokumentów
VII. Składający ofertę musi wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).
VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Cena brutto – waga kryterium 100%
IX. Miejsce i  termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy przesłać na adres zamawiająceg Gmina Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski – z dopiskiem „dostarczyć do pok. Nr 19” lub składać w pokoju nr 19 na ręce przewodniczącego komisji przetargowej Witolda Furmaniaka. Oferty należy złożyć do dnia 22 maja 2007r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 22 maja 2007r. godz. 10:30 w salce konferencyjnej – pomieszczenie na poziomie piwnicy Urzędu Gminy.
X. Termin związania ofertą – Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. ( do dnia 21.06.2007r. )
XI. Nie planuje się zawarcia umowy ramowej
XII. Nie planuje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XIII. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
XIV. Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych – 10.05.2007r.

                                                                                WÓJT GMINY PIASKI

                                                                                    ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2007-05-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.