Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Piaski o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

Numer dokumentu: *
Rok: 2017

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.
W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Piaski do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2018r.
Po zakończeniu zgłoszeń Wójt Gminy Piaski, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
Zgłoszenie dokonane jest na podstawie formularza stanowiącego załącznik do ogłoszenia.
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych.
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Zadaniem Komisji Konkursowej jest:
1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;
2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;
3. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Piaski.
Zgłoszenia należy składać do dnia 29.09.2017 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia l. Wolności 1, 63-820 Piaski.


Wójt Gminy Piaski

Wiesław Glapka


Załączniki:
Formularz zgłoszenia kandydata.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2017-09-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.