Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r.


                                                                                                           
Projekt

                                                                       
U C H W A Ł A   Nr  ............
Rady Gminy Piaski z ................... dnia   r.

w sprawie :  uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d", art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ art. 109, art. 116 ust. 1, art.122, art. 124 ust. 1 oraz ust. 2 i ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami/
RADA GMINY PIASKI    u c h w a l a,  co następuje  :

§  1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości                                                                   13.000.739,- zł.
    zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  uchwały.
2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w  ust. 1 obejmuje :
1/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami w kwocie                                                                           322.374,-
2/ dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                   55.000,-
jak w załączniku nr 5 do uchwały
3/ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                               6.200,-

§  2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w kwocie                                                                          12.875.557,-
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
2. Z wydatków o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
   1/ wydatki bieżące kwotę                                                                                                      11.600.571,-
   w  tym :
   a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  7.180.817,-
   b/ dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     47.000,- 
   c/ dotacja podmiotowa z budżetu jak w zał. Nr 6 do uchwały                                                     538.000,-
   d/ na obsługę długu kwotę                                                                                                            40.000,-
3. Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku Nr 9  do uchwały                                                             6.200,-  
4. Wydatki majątkowe w kwocie                                                                                               1.274.986,- jak w załączniku Nr 3  do uchwały
5. Ogólna kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje także
1/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami  w kwocie                                                                                                                     322.374,-
2/ wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie                                                                                                                 55.000,-
jak w załączniku  Nr 5 do uchwały

                                                                                 §  3
          
1. Nadwyżkę budżetową w kwocie 125.182 zł przeznacza się na spłatę kredytu
2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4 do uchwały.

§  4

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

§  5
Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku Nr 8 do uchwały.

§  6

Tworzy się w budżecie gminy rezerwę ogólną w kwocie 100.000,-

§ 7

Ustala się dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.000,-
jak w załączniku Nr 10

§  8

Upoważnia się Wójta Gminy do :
1/ dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniuplanowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz dotacji dla instytucji kultury
2/ lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
3/ spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
4/ zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości 100.000 złotychna pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego.

§  9

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Piaski.

§  10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                                                               Przewodnicząca
                                                                                             Rady Gminy Piaski

                                                                                               Irena Różalska
                                                                              

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-01-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie