Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmianę nazwy miejscowości Bodzewko na Bodzewko Pierwsze i Bodzewko Drugie

Projekt uchwały w sprawie wniosku o zmianę nazwy miejscowości Bodzewko na Bodzewko Pierwsze i Bodzewko Drugie


Zał. nr... do protokółu
14 sesji Rady Gminy

PROJEKT

U C H W A Ł A     N R
Rady Gminy Piaski z dnia 11 marca 2004 r.

w sprawie : wniosku o zmianę nazwy miejscowości Bodzewko na Bodzewko Pierwsze i Bodzewko Drugie oraz zniesienia nazwy  urzędowej Bodzewko.

Na podstawie art. 8 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166,poz. 1612) w zawiązku z art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Piaski, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami m. Bodzewko wnosi
                                                                           § 1
Zmianę nazwy miejscowości
- Bodzewko na Bodzewko Pierwsze i Bodzewko Drugie.
                                                                           § 2
Zniesienie nazwy miejscowości:
- Bodzewko
                                                                           § 3
Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
                                                                           § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.
                                                                           § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                        Irena  Różalska

 

Załącznik nr 1 do projektu uchwały
    

                                                                      Uzasadnienie do
                                                             Uchwały Rady Gminy Piaski
                                                             NR......................................
                                                             z dnia ..................................
      
Bodzewko
Jest to wieś której początki sięgają 1462 roku. W XVI wieku powstał tu dwór szlachecki, który następnie wiekszość swych dóbr podarował Kongregacji księży Filipinów, po byłym majątku natomiast pozostał tylko folwark.
Po uwłaszczeniu chłopów (w 1845 roku) przeniesienio ich z pierwotnego Bodzewka bliżej miejscowosci Bodzewo i przyjęła się tu zwyczajowa nawa Bodzewko Pierwsze. Folwark natomiast zamieszkiwali robotnicy rolni w nim zatrudnieni i tu przyjęła się nazwa Bodzewka Drugiego (dlatego że dalej położone od Bodzewa i od niego mniejsze). Wynika stąd, że nieoficjalny podział miejscowości sięga dość odległych czasów.
Po II wojnie światowej teren folwarku przejęły PGR i pobudowały wielorodzinne budynki mieszkaniowe, a podział między ludnością pogłębił się.
Obie miejscowości oddalone są od siebie ok 1 km mimo nie zatwierdzenie jeszcze oficjalnie tych nazw, wśród mieszkańców powstałby niebywały spór którą nazwę mieliby przyjąć, nie chcą tez połączenia tych miejscowości.  
Obecnie Bodzewko Pierwsze liczy 17 budynków i zamieszkuje w nim 62 osoby, natomiast Bodzewko Drugie liczy 14 budynków (w tym wielorodzinne) i zamieszkuje je 135 osób.
Mieszkańcy Bodzewka również domagają się podziału. Ponadto zaznaczam, że w ewidencji ludności prowadzona jest odrębna numeracja dla obu miejscowości i takie tez nazwy zostały zgłoszone i zatwierdzone do Rządowego Centrum Informatycznego Pesel w Warszawie.
W załączniki do Zarządzenia Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w PRL(ostatnie obowiązujące) tom. I ujęto tylko jedną nazwę "Bodzewko". W związku jednak z przyjętą praktyką wśród ludności jak i w ewidencji prosimy o pozytywne zaopiniowanie podziału miejscowości Bodzewko.
     
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-03-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie