Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » projekt uchwały w spr. statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie

projekt uchwały w spr. statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie


Załącznik nr.. do protokółu
18 sesji Rady Gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
Rady Gminy Piaski z dnia 22 października 2004r.

w sprawie :  statutu gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół"

Na podstawie art.18 ust. 2 punkt 9 lit. H i art.40 ust. 2 punkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /  t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 67 poz. 329 ze zmianami/  Rada Gminy  Piaski   u c h w a l a,   co następuje :

§ 1

Uchwala się statut gminnej jednostki organizacyjnej o nazwie "Zespół Obsługi Szkół"  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie