Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy piaski nr XXIII/131/2005 z dnia 27.01.2005 r

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy piaski nr XXIII/131/2005 z dnia 27.01.2005 r


Zał. nr .... do protokółu 
24 sesji Rady Gminy

PROJEKT

UCHWAŁA  NR....  
Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie:  zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXIII/131/2005 z dnia 27 stycznia 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/ RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/131/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2005r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005r.  wprowadza się następujące zmiany:
- w § 2 ust. 2 kwotę 16.523.848,- zastępuje się kwotą  16.553.848,- jak w zał. nr 2
- w § 3 wprowadza się ust. 1 - wydatki majątkowe po zmianach określa zał. nr 3
- wprowadza się  ust. 2 - limity na wieloletnie plany inwestycyjne określa zał. nr 4

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                    

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie