Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego na rok 2005 - wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego .....

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego na rok 2005 - wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego .....


Zał. nr .... do protokółu
24 sesji Rady Gminy

PROJEKT

UCHWAŁA NR....
Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie: Regulaminu określającego na rok 2005 - wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art.30 ust. 6 i 6a, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z póź. zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22 poz. 181) oraz art.4 ust. 1 i art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2002r o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski Rada Gminy Piaski uchwala, co następuje:

§ 1.  Regulamin określający wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i nagród  dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski .

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XX/113/2000 Rady Gminy Piaski z dnia 29 sierpnia 2000 roku w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników pedagogicznych w zakresie zadań należących do organu prowadzącego placówki oświatowe.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni po upływie ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 


Uzasadnienie do uchwały Nr
Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005r.

Nowelizacja ustawy z dnia 15 lipca 2004 roku o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia. Dotychczas obowiązujący regulamin może być stosowany nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. W projekcie regulaminu określono ogólne zasady przyznawania dodatków a szczegóły będą ustalane na podstawie środków finansowych przyznanych w budżecie na 2005 rok na poszczególne składniki wynagrodzenia. Regulamin wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

 


 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie