Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców, Przewodniczących Komisji oraz radnych

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców, Przewodniczących Komisji oraz radnych


Zał. nr.... do protokółu
25 sesji Rady Gminy

 

PROJEKT

UCHWAŁA NR....
Rady Gminy Piaski z dnia 31 marca 2001r.

w sprawie : ustalenia wysokości diet dla Przewodniczącego, Zastępców, Przewodniczących Komisji oraz radnych.

Na podstawie art. 25 ust. 4  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy /Dz. U. Nr  61 poz. 710/  RADA  GMINY  PIASKI   u c h w a l a,  co następuje:

§  1. 1. Ustala się stałą miesięczną dietę dla : 
            1/  Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości ......                               
            2/  Zastępców Przewodniczącego Rady w wysokości .......               
            3/  Przewodniczących  Komisji w wysokości .......               
            4/  Radnych w wysokości .......
        2. Pobieranie stałych diet określonych w punkcie 1,2,3 wyklucza pobieranie diet z tytułu innych funkcji pełnionych w radzie.
        3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady lub Komisji za każdą nieobecność potrącone będzie 20 % należnej diety miesięcznej. 
        4. Diety wypłacane będą z dołu za miniony miesiąc do dnia 10-go następnego miesiąca na konto bankowe lub w kasie Urzędu Gminy. Podstawą do wypłaty diety jest podpis na liście obecności.

§  2. Zwrot kosztów podróży służbowych przysługuje radnym w wysokości i na zasadach określonych przez właściwego Ministra do Spraw Administracji Publicznej.

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§  4. Traci moc uchwała Nr V/28/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego, zastępców, przewodniczących komisji oraz radnych.

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ...........
        
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2001-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie