Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gmine Piaski pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a Województwem Wielkopolskim

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gmine Piaski pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a Województwem Wielkopolskim


PROJEKT

UCHWAŁA NR.....
Rady Gminy Piaski z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie :  wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Piaski pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a Województwem Wielkopolskim

Na podstawie art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /Dz.U z 2003r. Nr 15  poz. 148/ wraz z późniejszymi zmianami, RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.  Rada Gminy Piaski wyraża zgodę na przyjęcie przez Gminę Piaski pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 10.000,- złotych /słownie: dziesięćtysięcy złotych/ z przeznaczeniem na "Doposażenie w specjalistyczny sprzęt siłowni w środowiskowej hali sportowej w Piaskach"

§ 2.  Upoważnia się Wójta Gminy Piaski do zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Piaski a Województwem Wielkopolskim w sprawie przyjęcia przez Gminę Piaski pomocy finansowej o której mowa w § 1.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie