Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Lafajetowie

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Lafajetowie


PROJEKT

UCHWAŁA NR ........
Rady Gminy Piaski z dnia .... listopada 2005 r.

w sprawie: zaopiniowania wniosku o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w Lafajetowie.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:   

§ 1
Opiniuje pozytywnie wniosek o przyznanie środków finansowych na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 195, 215, obręb Lipie, na odcinku 1,00 km

§ 2
Uznaje się za celowe realizację zadania o którym mowa w § 1 uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie