Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Projekty aktów prawnych » Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego


PROJEKT

UCHWAŁA  NR..... 
Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami/ art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /t.j. Dz. U. z 1993r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami/ art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200 poz. 1682/  oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2005 r. Nr 190 poz. 1606 ze zmianami/ RADA GMINY PIASKI  uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wzory informacji składanych przez osoby fizyczne:
       1) w zakresie podatku od nieruchomości, jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały.
       2) w zakresie podatku rolnego jak w  zał. nr 2 do niniejszej uchwały.
       3) w zakresie podatku leśnego jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujące wzory deklaracji w zakresie :
      1) podatku od nieruchomości jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały
      2) podatku rolnego jak w zał. nr 5 do niniejszej uchwały
      3) podatku leśnego jaki w zał. nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Piadski Nr III/13/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie