Zawarcie małżeństwa przed osobą duchowną.


I. Wymagane dokumenty:

W przypadku gdy małżeństwo zawierają osoby o stanie cywilnym: kawaler, panna: aktualne odpisy aktu urodzenia oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość (przedkładając paszport trzeba załączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)
A. W przypadku gdy małżeństwo zawierają osoby o stanie cywilnym:
wdowiec, wdowa - aktualne odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństw z adnotacją o zgonie lub akt zgonu współmałżonka oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość (przedkładając paszport trzeba załączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)
B. W przypadku gdy małżeństwo zwiera:
obywatel polski z obcokrajowcem - odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju cudzoziemca lub przedstawicielstwo dyplomatyczne lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej oraz do wglądu dokumenty stwierdzające tożsamość. Osoby mające zamiar zawrzeć związek małżeński przed osoba duchowną podpisują zapewnienie o zamiarze wstąpienia w związek małżeński oraz otrzymują 3 egz. Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

II. Opłaty:

84,00 zł
Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski

III. Termin załątwienia sprawy:

7 dni

IV. Tryb odwoławczy:

brak

V. Uwagi:

zaświadczenie stwierdzjace brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważne jest 3 miesiące od dnia wystawienia


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-02
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.