Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu stałego" - odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka.

2. Załączniki: x poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli takie posiadał).

3. Do wglądu: paszport, karta pobytu stałego lub decyzja Wojewody Wielkopolskiego zezwalająca na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowe prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów. 

II. Opłaty:
Nie pobiera się 

III. Termin załatwienia sprawy:
Od ręki 

IV. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje 

V. Uwagi:

1. osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego":
potwierdzenie uprawnień do zamieszakania dokonane przez zarządcę (właściciela, współwłaścicieli) budynku, potwierdzenie faktu zamieszkania dokonane przez najemcę (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu.

2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współnajemców), właścicieli (współwłaścicieli), którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożą podpisy na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" i ich własnoręczny podpis potwierdzi zarządca (właściciel) budynku imienną pieczątką

3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydawane przez organa nadzoru budowlanego.Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.