Wydawanie dowodów osobistych utraconychI. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (druk: Pu-D-1) składa się osobiście w stałym miejscu zamieszkania. 2. Załączniki: dwie aktualne fotografie o wym. 3,5 x 4,5 cm (widoczny lewy półprofil), akt urodzenia lub akt małżeństwa, zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, dowód uiszczenia opłaty.
II. Opłaty: 
30 zł. Opłatę należy wnieść w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe nr 27867800050050050049940001 w PBS Gostyń O/Piaski
III. Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni
IV. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Opłaty skarbowej nie pobiera się.
VI. Uwagi:
1. W przypadku utraty dowodu osobistego należy zawiadomić o tym fakcie w ciągu 24 godzin Referat Spraw Obywatelskich w Piaskach. 2. Złożenie wniosku i odbiór dokumetu musi nastąpić osobiście. 3. Osoby w wieku 13 do 18 lat ubiegające się dowód osobisty składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego. 4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-01-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-01-22
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.