Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek "Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca" odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka.

2. Do wglądu: paszport, voucher lub zaproszenie lub wiza lub karta pobytu czasowego (rodzaj dokumentu w zależności od kraju), decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku - oryginały dokumentów. 

II. Opłaty:
Nie pobiera się 

III. Termin załatwienia sprawy:
Od ręki 

IV. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje 

V. Uwagi:
1. Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego": potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli) lokalu.

2. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy (współnajemców), właściciela (współwłaścicieli), którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość. Obecność wyżej wymienionych osób nie jest konieczna, jeżeli osoby te złożyły podpisy na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego" i ich własnoręczny podpis potwierdzi zarządca (właściciel) budynku imienną pieczątką.

3. Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego - wydane przez organ nadzoru budowlanego.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2003-07-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-06
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2003-07-01 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.