Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.


I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem robót budowlanych, instalacyjnych i innych, Załączniki: Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy- z podaniem jej wymiarów i treści. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu , jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ograniczenia widoczności na drodze albo powoduje wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1: 25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu .

II. Opłaty:

opłata wynikająca z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych oraz z Uchwały Nr XV/82/2004 Rady Gminy Piaski  z dnia 22 kwietnia 2004r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2004r. Nr 102 poz. 2049).

III. Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty złożenia wniosku z wymaganymi załącznikami

IV. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji/składa się w sekretariacie Urzędu/

V. Uwaga:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2004-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-01-08 wprowadzona przez: 18


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.