Struktura organizacyjna i pracownicy Zespołu Szkół w Piaskach


Struktura organizacyjna i pracownicy Zespołu Szkół


DYREKTOR
Imię i nazwisk : Aldona Grześkowiak-Węglarz

Do zadań dyrektora szkoły należy:
1. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie ją na zewnątrz.
2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
3. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym.
4. Pełnienie zadań wynikających ze szczególnych przepisów.
5. Pełnienie roli kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pozostałych pracowników.


WICEDYREKTOR
Imię i nazwisk : Henryka Jurkowska-Klupś

Do zadań wicedyrektora szkoły należy:
1. Organizacja pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli przez sporządzanie planów lekcji, planów zajęć wychowawczych.
2. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
3. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych oraz zlecone przez dyrektora.

WICEDYREKTOR
Imię i nazwisk : Danuta Piasecka

Do zadań wicedyrektora szkoły należy:
1. Organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem.
2. Zapewnianie warunków do pracy z uczniami mającymi trudności w nauce i uczniami wybitnie zdolnymi.
3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.
4. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych oraz zlecone przez dyrektora.

SEKRETARZ SZKOŁY
Imię i nazwisk : Teresa Plackowska

Do zadań sekretarza szkoły należy:
1. Prowadzenie spraw kadrowych szkoły, w tym przygotowywanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych.
2. Powadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników, udzielonych urlopów, zwolnień lekarskich.
3. Wydawanie pracowniczych książeczek zdrowia i kontroluje terminowość wykonywania badań przez pracowników.
4. Sporządzanie sprawozdania oświatowe i GUS.
5. Na zlecenie dyrektora sporządza projekty pism, przedstawiając uprawnionym osobom do podpisania.
6. Dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej przy zachowaniu dyskrecji załatwianych spraw.

STARSZY REFERENT
Imię i nazwisk : Zuzanna Jankowska

Do zadań starszy referenta należy:
1. Prowadzenie ksiąg uczniów i ksiąg ewidencji dzieci. Informowanie dyrektora o zauważonych problemach z realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
2. Sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji uczniowskich oraz kart rowerowych i motorowerowych.
3. Sporządza sprawozdania oświatowe.
4. Na zlecenie dyrektora sporządza projekty pism, przedstawiając uprawnionym osobom do podpisania.
5. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji na zewnątrz oraz prowadzenie jej ewidencji.
6. Dbałość o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej przy zachowaniu dyskrecji załatwianych spraw.


KIEROWNICTWO:
Dyrekor:
- Aldona Grześkowiak-Węglarz
Wicedyrektorzy:
- Henryka Jurkowska-Klupś
- Danuta Piasecka

ADMINISTRACJA:
Sekretarz: 1 - Teresa Plackowska
Starszy referent: 1 - Zuzanna Jankowska
Samodzielny referent (gospodarz hali sportowej): 1 - Grzegorz Klimkowski

Referent (opiekun siłowni): 1 - Cezary Glinka

Kadra pedagogiczna
1. Andrzejczak Paulina             matematyka M
2. Balczyńska Jolanta               fizyka, chemia M
3. Bałaga Elżbieta                     kształcenie zintegrowane, logopedia D
4. Banaszak Renata                 kształcenie zintegrowane M
5. Berdzińska Dorota                 j. niemiecki K
6. Damazyniak Jacek                muzyka, historia D
7. Dolata Dariusz                       wychowanie fizyczne D
8. Dolata Karolina                      opiekun świetlicy K
9. Dolatowska Krystyna             j. polski M
10. Działdowska Anna               j. polski, wychowanie fizyczne M
11. Filipowiak Dorota                 matematyka D
12. Gmyrek Małgorzata              psycholog M
13. Gryczka Elżbieta                    kształcenie zintegrowane D
14. Jankowiak Dominik              wychowanie fizyczne S
15. Jerszyńska Alicja                   biologia, chemia D
16. Jurkowska-Klupś Henryka   j. niemiecki, wicedyrektor M
17. Kapała Małgorzata                pedagog szkolny M
18. Karkos Jolanta                       j. niemiecki M
19. Karkos Przemysław              wychowanie fizyczne M
20. Kasprzak Artur                        technika D
21. Konieczna Justyna                 j. polski M
22. Konieczny Marcin                   historia, informatyka M
23. Kopaszewska Anna               wychowanie fizyczne M
24. Kordus Hanna                        matematyka M
25. Kordus Maria                          j. polski M
26. Kozownicka Renata              j. polski M
27. Kramarczyk Magdalena        j. niemiecki M
28. Ks. Anioł Adam                      religia M
29. Ks. Dorociak Józef                religia K
30. Kuflińska Halina                    kształcenie zintegrowane D
31. Małecka Irmina                       muzyka D
32. Marciniak Anna                       informatyka, technika D
33. Marciniak Romualda             religia D
34. Mazurkiewicz Helena             kształcenie zintegrowane D
35. Musielak Grażyna                   matematyka D
36. Niedziela Agnieszka               matematyka M
37. Niewiadomska Karolina        plastyka K
38. Nowak Katarzyna                     j. angielski S
39. Pelc Paulina                             bibliotekarz M
40. Piasecka Danuta                     kształcenie zintegrowane, wicedyrektor D
41. Pinczewska Monika                nauczanie indywidualne D
42. Plackowska Hanna                 matematyka S
43. Plackowska Lidia                    j. niemiecki M
44. Powicka Hanna                       przyroda D
45. Rotkiewicz Wiesława             nauczanie indywidualne D
46. Rudziński Ryszard                  historia, wos D
47. s. Nawrocka Małgorzata        religia M
48. Skrzypek Jolanta                     kształcenie zintegrowane M
49. Sobkowiak Maria                    j. polski D
50. Sroka Renata                          j. angielski M
51. Szafranek Danuta                   kształcenie zintegrowane D
52. Talarczak Magdalena             wychowanie fizyczne M
53. Twardowska Anna                  bibliotekarz M
54. Wenderska Elżbieta               kształcenie zintegrowane M
55. Wierzchowski Tomasz           wychowanie fizyczne M
56. Wolniewicz Teresa                 geografia D

OBSŁUGA:
Sprzątaczki: 8
- Maria Jankowska
- Barbara Kwinecka
- Halina Kuźniak
- Elżbieta Przybylak
- Danuta Roszak
- Alina Szymańska
- Andżelina Szymańska
- Teresa Szymańska
Starszy woźny: 1 - Władysław Filipiak
Konserwator: 1 - Jarosław Biliński
Starszy rzemieślnik: 1 - Przemysław Wawrzyniak
Robotnik gospodarczy: 1 - Cyryla Brzezińska
Dozorca: 3
- Stanisław Roszak
- Zbigniew Skorupka
- Janusz Michnowski
Magazynier: 1 - Katarzyna Majchrzak


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2004-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-07
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.