STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach


S T A T U T

ZESPOŁU SZKÓŁ
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika
i Gimnazjum nr 1
w Piaskach

Statut Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum
nr 1 w Piaskach, opracowano w oparciu o zapisy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrze-ś-nia 1991r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum oraz Konwencję o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.
Pod określeniem Szkoła należy rozumieć Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika i Gimnazjum nr 1 w Piaskach, natomiast określenie Dyrektor Szkoły - jako Dyrektora Zespołu.
Obowiązkiem Szkoły jest zapewnienie niezbędnych warunków umożli-wia-ją-cych pełną realizację postanowień niniejszego Statutu.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§ 1. Nazwa Szkoły brzmi:
Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa
im. Mikołaja Kopernika
i Gimanzjum nr 1 w Piaskach
§ 2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Drzęczewskiej 9.
§ 3. W skład Szkoły wchodzą następujące typy szkół:
1. Szkoła Podstawowa o sześcioletnim cyklu kształcenia; w roku szkolnym 1999/2000 z klasami I-VI i VIII,
2. Gimnazjum o trzyletnim cyklu kształcenia.
3. Szkole są organizacyjnie podporządkowane Szkoły Filialne w:
Drzęczewie
Podrzeczu
Michałowie

Szkoły Filialne posiadają własne statuty.

§ 4. Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu Art. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
§ 5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Piaski.
§ 6. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kurator Oświaty w Poznaniu.
§ 7. Szkoła prowadzi świetlicę z dożywianiem uczniów.
§ 8. Szkoła może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - nauczanie indywidualne, klasy spec-ja-l-ne, integracyjne, terapeutyczne lub wyrównawcze, po uzyskaniu zgody organu prowadzą-cego Szkołę stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
§ 9. W Szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuń-czo - wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.
§ 10. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 11. Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 12. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 95 z dnia 25 października 1991 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. W szczególności zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania, wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
§ 13. Szkoła umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie.
§ 14. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.
§ 15. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
§ 16. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, a w szczególności nauki języka polskiego oraz własnej historii i kultury.
§ 17. Rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w Szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 18. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek for-mie.
§ 19. Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego oraz pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gostyniu.
§ 20. 1. Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły organizowana jest w formie:

zajęć logopedycznych

nauczania indywidualnego

rewalidacji

zajęć dydaktyczno - wyrównawczych

zajęć w klasie specjalnej

kierowania na badania i terapię psychologiczno - pedagogiczną do PPP w Gostyniu

gimnastyki korekcyjnej

Nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze, a nauczyciel wychowania fizycznego przyjmuje ucznia na zajęcia gimnastyki korekcyjnej po orzeczeniu wady rozwojowej narządów ruchu przez lekarza.

Umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań i przedmiotowych oraz zajęć nadobowiązkowych.

§ 21. Dyrektor Szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:

uczeń, za zgodą rodziców,

rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 22. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek:

podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel lub instruktor prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek szkolnych, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.

podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;

nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu;

nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w szatniach przed i po każdej swojej lekcji;

dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela;

opiekę nad uczniami klas I - III sprawują wychowawcy klas;

opiekę nad uczniami dowożonymi sprawują opiekunowie zgodnie z planem dowozu i dyżurów świetlicowych ustalonych przez dyrektora;

za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.

§ 23. Nauczyciele po skończonych zajęciach przez uczniów odprowadzają ich do szatni.
§ 24. Uczniowie klas IV-VI (a w roku szkolnym 1999/2000 także klas VIII) działając w ramach Samorządu Uczniowskiego pomagają w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez dla klas I-III. Wszys-t-kich uczniów klas IV - VI, VIII oraz wszystkich pracowników Szkoły zobowiązuje się do zwracania szczególnej uwagi i otaczania opieką w każdej sytuacji i o każdej porze najmłodszych uczniów, zwłaszcza z klas pierwszych.
§ 25. Każdy pracownik Szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach.
§ 26. Uczniom z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnych warunkach materialnych Dyrektor Szkoły wraz z Radą Rodziców - na wniosek zaintere-sowanych rodziców lub uczniów - organizują doraźną pomoc materialną lub zwalniają z opłat, równocześnie czyniąc starania o pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy Urzędzie Gminy w Piaskach.
§ 27. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wycho-wawcą. Zadania wychowawcze Szkoły określa Program Wychowawczy Szkoły. Projekt Programu Wychowawczego Szkoły przygotowuje Rada Pedagogiczna, uchwala Rada Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
§ 28. Zmiany wychowawcy klasy dokonać można na postawie § 74 niniejszego Statutu.
§ 29. Szczegółowe zasady systemu oceniania uchwalone przez Radę Pedagogiczną stanowią załącznik do niniejszego Statutu.

ORGANY SZKOŁY I ICH ZADANIA

§ 30. Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Szkoły,
4. Rada Rodziców,
5. Samorząd Uczniowski.
§ 31.1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy:
1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły,
2) opracowanie oraz zatwierdzenie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły,
3) dobór kadry pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz ich zatrudnianie i zwalnianie,
4) kierowanie całokształtem działań Szkoły, a w szczególności:
a) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego ich rozwoju;
b) współdziałanie z Samorządem Uczniowskim;
c) podejmowanie decyzji w sprawie realizacji obowiązku szkolnego;
d) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki;
e) organizowanie doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz oceniania tej kadry;
f) współdziałanie z Radą Szkoły i zapewnienie jej wpływu na działalność Szkoły;
g) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji oraz wstrzymanie uchwał niezgodnych z prawem;
h) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ich prawidłowe i racjonalne wykorzystania;
i) sprawowanie nadzoru nad prowadzoną przez Szkołę działalnością kur-so-wą oraz działalnością opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez inne podmioty prawne;

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor szkoły lub placówki, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności następujące zadania:

opracowuje organizację mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki, w zakresie wymienionym w art. 33 ust. 1 i 2 ustawy, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jego wykonywania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy szkoły lub placówki, uwzględniając zadania, o których mowa w § 2 ust. 2,

inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły lub placówki oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

przekazuje raport o jakości pracy szkoły lub placówki, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 3, radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu,

opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy szkoły lub placówki,

gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach.

3. Dyrektor Szkoły ma prawo do:
1) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły;
2) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
3) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z Kodeksem Pracy;
4) oceny pracy nauczycieli i innych pracowników;
5) reprezentowania szkoły na zewnątrz;
6) inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania;
7) przenoszenia ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;
8) wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie Szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
1) poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania;
2) zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu;
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
4) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność Szkoły;
5) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej godnie z odrębnymi przepisami;
6) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki pełni wicedyrektor.
§ 32.1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora oraz stanowiska kierowników Szkół Filialnych. Funkcje te powierza i odwołuje z nich Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
2. Zadania i kompetencje wicedyrektora są następujące:

planuje proces dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej działalności szkoły na rok szkolny,

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczą szkoły, a także na polecenie dyrektora lub pod jego nieobecność reprezentuje ją na zewnątrz,

sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli zgodnie z planem wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,

inicjuje, koordynuje, organizuje i nadzoruje działalność w zakresie wychowania fizycznego, sportu szkolnego, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci, udział w zawodach, konkursach i olimpiadach,

organizuje doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, inspiruje do nowatorstwa i innowacji,

stwarza warunki do kontaktów nauczycieli z rodzicami,

wykonuje inne zadania zawarte w przepisach szczególnych zalecone przez dyrektora szkoły.
§ 33.1. W szkole działa Rada Pedagogiczna

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły .

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego. W każdym okresie, semestrze, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady, Rady Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zgodnie z regulaminem rady.

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

uchwalanie regulaminu swojej działalności,

zatwierdzanie programu wychowawczego,

zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedago-
gicznych,

ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

zatwierdzanie składu pocztu sztandarowego Szkoły na wniosek Sa-mo--rzą-du Uczniowskiego,

przygotowywanie projektu Statutu oraz zmian i przedstawianie ich Radzie Szkoły do uchwalenia.

3. Rada Pedagogiczna ma prawo do:
1) opiniowania:
a) arkusza organizacyjnego Szkoły;
b) tygodniowego rozkładu zajęć;
c) projektu planu finansowego Szkoły;
d) wniosków Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
e) kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
f) kandydatów na stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze w trybie art. 37, ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
2) występowania do:

organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej,

w przypadku określonym w pkt. 2a organ prowadzący szkołę albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

4. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły uchwały Rady Pedagogicznej sprawę rozstrzyga organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
§ 34. Rada Szkoły ma prawo do:
1. uchwalania regulaminu swojej pracy, który nie może być sprzeczny z ni-niejszym Statutem,
2. uchwalania Statutu i zmiany w Statucie, których projekt przygotowuje Rada Peda-gogiczna,
3. przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych i opiniowania planu finansowego Szkoły,
4. występowania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jego Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący,
5. opiniowania Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Zestawu Programów Edukacyjnych, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla Szkoły,
6. oceniania z własnej inicjatywy sytuacji oraz stanu Szkoły i występowania z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności w sprawie organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobo-wiąz-kowych,
7. opiniowania kandydatur do funkcji kierowniczych w Szkole,
8. gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Szkoły - zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Szkoły.
§ 35.1. Rodzice uczniów mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji - Rady Rodziców.
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych organów Szkoły w tym zakresie spraw. Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczo - wychowawczej funkcji Szkoły.
3. Rada Rodziców działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.
4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły gromadzi fundusze uzyskane z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
§ 36.1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa regulamin, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jego Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7) ma prawo opiniowania pracy ocenianego nauczyciela, zacho-wując kryteria oceniania zawarte w regulaminie Samorządu Uczniowskiego;
8) prawo proponowania Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia składu osobowego pocztu sztan-da-ro-wego Szkoły.
§ 37. Tryb wyboru członków Rady Szkoły.
1. Rada Szkoły liczy 9 członków.
2. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu osobowego Rady.
3. Wszyscy członkowie Rady Szkoły zobowiązani są do reprezentowania na forum Rady opinii uzyskanych podczas plenarnych posiedzeń swoich organów.
4. Ogólne zasady wyboru członków Rady Szkoły, dotyczące wszystkich organów:
1) kandydować do Rady Szkoły mogą wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły;
2) podczas plenarnych posiedzeń organów ich członkowie zgłaszają umotywowane kandydatury; wszyscy kandydaci ustnie lub pisemnie wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady;
3) liczba kandydatów musi być większa od liczby ustalonych miejsc;
4) przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie według ni-niej-szego trybu.
§ 38. Zasady współdziałania organów Szkoły:
1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
4. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

Sprawy sporne rozwiązywane są na posiedzeniach Rady Szkoły w obecności dyrektora.

§ 39. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Szkole:
1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.
1) W sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:
a) wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie;
b) Dyrektor Szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w Szkole.
2) Od orzeczenie Dyrektora Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego.
3) Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
2. Konflikty pomiędzy nauczycielami:
1) Postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły.
2) W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora Szkoły postępowanie wszczyna Rada Szkoły nie później niż po upływie 14 dni.
3) Od decyzji Rady Szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Szkołę.
4) Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Szkoły, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Szkołę.
3. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Szkoły.
1) Postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Szkoły, a następnie Rada Szkoły.
2) W przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego Szkołę.

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 40. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
§ 41.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
§ 42.1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział o liczebności 18-26 złożony z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem zgodnym ze szkolnym zestawem programów edukacyjnych.
2. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
§ 43. Organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
§ 44. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
§ 45. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W Uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
§ 46. W tworzeniu nowych oddziałów i podczas likwidacji oddziału ze względów organizacyjnych uczestniczą:

dyrektor

wychowawcy oddziałów dzielonych, powstających i likwidowanych.

§ 47. Listy klas pierwszych w szkole podstawowej i gimnazjum tworzy Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę:
1. Szczególne zainteresowania, zdolności i osiągnięcia uczniów gimnazjum.
2. Miejsce zamieszkania uczniów - aby nie rozpraszać grupy dzieci mieszka-jących w pobliżu do różnych oddziałów.
3. Równą liczbę uczniów w każdym z oddziałów.
4. Równą liczbę dziewcząt i chłopców w każdym oddziale ze względu na sto-so-wanie podziałów na grupy w klasach starszych szkoły podstawowej oraz klasach gimnazjum.
§ 48. W wyjątkowych sytuacjach na umotywowaną prośbę rodziców dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka do równoległego oddziału, jeżeli w tym oddziale liczba uczniów nie wyczerpuje zasad zawartych w § 47, w szczególności ust. 3 i 4.
§ 49. Dyrektor Szkoły przedstawia rodzicom listy uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w czerwcu. Organizuje, w tym samym miesiącu, zebrania z rodzicami klas pierwszych, na których przedstawia wychowawców i omawia program szkoły.
§ 50. Zajęcia z języka obcego dla wszystkich oddziałów Szkoły przydziela Dyrektor Szkoły biorąc pod uwagę:

możliwości kadrowe szkoły;

możliwości organizacyjne nauki w szkole.

§ 51. Szkoła może prowadzić innowacje i eksperymenty pedagogiczne na podstawie odrębnych przepisów. Oddział, w którym prowadzona będzie innowacja wybierany jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z autorem lub nauczycielem prowadzącym innowację, po zasięgnięciu opinii rodziców zainteresowanego oddziału.
§ 52. Dyrektor Szkoły obowiązkowo dokonuje podziału na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 24 i więcej uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących 30 i więcej uczniów. W oddziałach liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na powyższych zajęciach można dokonać za zgodą organu prowadzącego. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI, VIII i klasach gimnazjalnych prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.Na zajęciach z informatyki dokonuje się podziału w zależności od liczby stanowisk (jedna osoba przy jednym stanowisku ).
§ 53. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi spożycie gorącego posiłku w stołówce szkolnej. Z obiadów szkolnych korzystać również mogą wszyscy pracownicy Szkoły ponosząc całkowite koszty sporządzenia obiadu oraz osoby obce z 20% dopłatą, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
§ 54. Szkoła zapewnia uczniom ciepły napój.
§ 55. Odpłatność za korzystanie z posiłków i napojów w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem możliwości refundacji z OPS.
§ 56. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły. Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez.
§ 57. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły, dos-ko-naleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogi-cznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
§ 58. Z biblioteki mogą korzystać:

uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice i inne osoby - po okazaniu dowodu tożsamości lub legitymacji szkolnej i założeniu karty bibliotecznej.

§ 59. Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Zasady korzystania ze szkolnej biblioteki zawarte są w jej regulaminie.
§ 60. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:
1. Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:
1) udostępnianie zbiorów;
2) udzielanie informacji;
3) rozmowy z czytelnikami;
4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego;
5) informowanie o stanie czytelnictwa;
6) wizualną propagandę książek.
2. Prace organizacyjne:
1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów;
2) selekcję i konserwację zbiorów;
3) organizację warsztatu organizacyjnego;
4) organizację udostępniania zbiorów;
5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.
3. Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.
4. Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych orga-ni-zowanych przez Szkołę.
5. Inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.
§ 61. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.
§ 62. Organizacja i formy pracy świetlicy szkolnej.
1. W szkole jest czynna świetlica, która zapewnia dojeżdżającym dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą

w świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

2. Dokumentację pracy stanowi dziennik pracy świetlicy.
3. Cele i zadania świetlicy:

celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce,

do zadań nauczyciela - wychowawcy świetlicy należy:

organizowanie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do pracy własnej,

upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,

organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4. Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają opiekę uczniom podczas spożywania przez nich gorącego posiłku.
5. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jej regulaminu.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 63. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.
§ 64. Obowiązkiem nauczyciela jest::
1. Realizacja programów nauczania, wychowania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy Szkoły.
2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych obowiązkowych i innych.
3. Doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego.
4. Udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb.
5. Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego uczniów oraz udzielanie im pomocy w przypadku występujących problemów.
6. Rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy.
7. Efektywne wykorzystanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych.
8. Dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne.
9. Nauczyciel przedmiotu opracowuje przedmiotowy system oceniania.
10. Na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
11. Poinformowanie ucznia na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych). O przewidywanym stopniu niedostatecznym nauczyciel przed-miotu obowiązany jest powiadomić ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej na dwa tygodnie przed zakończeniem okresu (rocznych zajęć edukacyjnych).
12. Prowadzić prawidłowo dokumentację przedmiotu lub koła zainteresowań.
13. Uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
14. Dobierać metody, formy organizacyjne, podręczniki i środki dydaktyczne w nauczaniu swego przedmiotu.
15. Oceniać zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
§ 65. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
1. Poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych im uczniów.
2. Bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
§ 66. Praca nauczyciela powinna cechować się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów, podmiotowym i sprawiedliwym ich traktowaniem, indy-widualnym podejściem do spraw każdego ucznia. Nauczyciel ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowa-w-ców, rodziców, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły lub z innych źródeł - doty-czących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.
§ 67. Nauczycielowi nie wolno wykorzystywać uczniów do załatwiania żadnych spraw osobistych.
§ 68.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychowania uczniów danego oddziału oraz wymiany informacji.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo - zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek członków zespołu.
4. Przewodniczący zespołu odpowiedzialny jest za opracowania szczegółowego programu pracy zespołu oraz jego systematyczną działalność zgodną z tym programem.
§ 69. W Szkole tworzy się Zespół Wychowawczy, opracowujący projekt programu wychowawczego szkoły i jego zmian, analizujący prawidłowość ustalania ocen z zachowania przez wychowawców klas, analizujący sytuację wychowawczą szkoły, wysuwający wnioski w tym zakresie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą:

wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący,

wychowawca świetlicy szkolnej,

pedagog szkolny,

po 1 przedstawicielu spośród wychowawców każdej grupy wiekowej.

§ 70. Wszyscy pracownicy Szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego Szkoły łącznie z zapisami niniejszego Statutu w tym zakresie.
§ 71. Zespół Wychowawczy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego Szkoły.
§ 72.1. Zadaniem wychowawcy jest:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wycho-wa-wcy;
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w ramach zespołu nauczycielskiego wymienionego w § 69, ust. 1, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami), informuje ich w sposób dyskretny o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ na poziom ich nauki i zachowanie;
4) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów (spotkania indywidualne, roz-mowy telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci, okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
5) współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie Szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
§ 73.1. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pedagoga i psychologa szkolnego, logopedy, pracowników Poradni Psycholo-gi-cznej, lekarza i pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współ-pra-cuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wychowawca prowadzi swój oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
§ 74. Zmiana wychowawcy może nastąpić:

w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez Dyrektora szkoły;

na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy;

w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi;

§ 75. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego Szkołę.
§ 76. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
§ 77. Bezpośredniej pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela wicedyrektor Szkoły. Nauczycielowi rozpoczynającemu pracę zostaje przydzielony przez dyrektora nauczyciel opiekun, który udziela pomocy metodycznej i merytorycznej.
§ 78. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji najpóźniej w pierwszym tygodniu drugiego półrocza odrębnie dla klas I-III, IV-VI i VIII oraz klas gimnazjalnych.
§ 79. Opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny, do obowiązków którego należy w szczególności:

sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej;

koordynacja udzielanej pomocy materialnej;

nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów;

koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej;

współudział w opracowaniu planu dydaktyczno - wychowawczego Szkoły;

rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów;

współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,

prowadzenie profilaktyki wychowawcze,

współdziałał w opracowaniu programu wychowawczego szkoły,

okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym,

rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”,

ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania;

organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Szkole i efektami programów profilaktycznych;

14. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo - wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami prowadzącymi klasy uzawodowione lub dla uczniów o specjalnych potrzebach psychologicznych.
§ 80. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokojach nau-czy-ciel-skich bądź w razie potrzeby w innych miejscach. Wszyscy pracownicy Szkoły zobowiązani są do systematy-cznego zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora Szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
§ 81.1. Obsługę ekonomiczno - administracyjną szkoły prowadzi gminna jednostka organizacyjna - „Zespół Obsługi Szkół”.
2. Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole współpracują z dyrektorem i nauczycielami w celu zapewnienia odpowiednich warunków do nauczania i wychowania:

szczegółowe zadania tych pracowników (sekretarz szkoły, woźny szkolny, intendent, kucharki, sprzątaczki, dozorca nocny, konserwator) określają ich zakresy czynności ustalone przez dyrektora szkoły,

pracowników wymienionych w ust. 2 pkt. 1 winna cechować: sumienność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek, dbałość o stan mienia, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość do pozostałych pracowników, uczniów i interesantów.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 82.1. Do Szkoły przyjmowane są:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół;
2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, listę przyjętych ustala Dyrektor Szkoły na podstawie kryteriów uwzględniających najwyższą średnią ocen na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 podaje się do wiadomości kandydatom w terminie do dnia 1 maja każdego roku.
§ 83.1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły oraz odroczenie obowiązku szkolnego realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak, niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się uczniów na podstawie:

świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej, ale o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w regulaminie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych,

uczniom Szkoły, którzy ukończyli kl. VI i co najmniej 15 lat oraz którzy nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie umożliwia się przejście do gimnazjum dla dorosłych, jeżeli posiadają pozytywne opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (dotyczy roku szkolnego 2000/2001),

jeżeli uczeń ukończył 15 rok życia i uczęszczał rok do gimnazjum, a nie rokuje ukończenia gimnazjum w normalnym trybie może zostać skierowany do oddziału przysposabiającego do pracy.

§ 84. Uczeń ma prawo do:

zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawia-nymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wy-cho-wawczym;

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;

przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wy-ja-śnień i odpowiedzi,

przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nau-czy-cielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpo-wiedzi, wyjaśnień;

poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw poza-szkol-nych powierzonych w zaufaniu;

jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i roz-ryw-ko-wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organiza-cyj-nymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;

uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkol-nych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną;

reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,

do pomocy socjalnej w następującej formie:

uczeń dojeżdżający korzysta ze świetlicy i stołówki szkolnej w pierwszej kolejności;

korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

do korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko w obecno-ści nauczy-ciela;

uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, powinien postępować zgodnie z § 39 niniejszego Statutu;

wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

ferii, niedziel, świąt bez zadań domowych.

§ 85. Uczeń ma obowiązek:

przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach;

systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych, poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności innych osób;

dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów - ucz-niom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania nar-ko-tyków i innych środków odurzających (za powyższe przekroczenia stosuje się w Szkole surowe kary poczynając od nagany Dyrektora wzwyż);

troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły;

opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instru-kcji obsługi urządzeń;

w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę;

przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji;

uzupełnić braki wynikające z absencji;

starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczyciela;

realizowania uchwał i wniosków organów szkoły;

godnie reprezentować Szkołę.

§ 86.1. Uczeń może być nagradzany za:
1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie;
2) wybitne osiągnięcia;
3) pracę na rzecz Szkoły i środowiska;
4) dzielność i odwagę.
2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
1) pochwała wychowawcy w obecności klasy;
2) pochwała Dyrektora Szkoły w obecności społeczności szkolnej;
3) nagrody książkowe;
4) dyplomy;
5) listy dla absolwentów i listy gratulacyjne dla rodziców;
6) wpis do „Księgi Absolwentów Szkoły” - uczniów z wyróżnieniem;

inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

3. Nagrody w pkt. 3 - 7 na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przyznaje Rada Pedagogiczna.
§ 87. Uczeń może być ukarany:

ustnym upomnieniem wychowawcy klasy;

naganą wychowawcy z wpisem do zeszytu uwagi powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły;

naganą Dyrektora Szkoły - uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły nie może brać udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę. Dyrektor Szkoły udziela nagany w porozumieniu z wychowawcą klasy. O udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do repre-zen-towania Szkoły na zewnątrz;

przeniesieniem do równoległej klasy - wnioskuje wychowawca klasy, pedagog szkolny - przenosi ucznia Dyrektor Szkoły;

przeniesieniem do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych. Uchwałę o przeniesieniu podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody dyrektora docelowej szkoły.

Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.
§ 88. Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 3 miesiące) jeśli uczeń uzyska poręczenie wychowawcy, Samorządu Klasowego lub Uczniow-skiego, Rady Szkoły, Rady Rodzi-ców lub Rady Pedagogicznej.
§ 89. W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność oso-bistą uczniów.
§ 90. Uczeń sprawiający duże trudności wychowawcze lub nagminnie wagarujący może być skreślony z listy uczniów, jeżeli ukończył 18 rok życia, na mocy uchwały Rady Pedagogicznej.
§ 91.1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucz-nia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca zainteresowanego ucznia.
2. Uczeń ma prawo odwołania się w terminie 3 dni od wymierzonej kary do Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady Szkoły, dyrektora lub wychowawcy. Dyrektor zawiesza wykonanie kary w § 87 do czasu powtórnego rozpatrzenia. Odwołanie rozpatruje komisja powołana przez dyrektora szkoły w skład której wchodzi:

dyrektor lub zastępca

przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

przedstawiciel Rady Pedagogicznej

przedstawiciel Rady Szkoły

przedstawiciel Rady Rodziców.

Decyzja komisji jest ostateczna.

TRADYCJA SZKOLNA

§ 92. Patronem Szkoły jest: Mikołaj Kopernik
§ 93. Szkoła posiada sztandar, który może być wprowadzany na ważne uroczystości szkolne oraz lokalne o charakterze historyczno - patriotycznym.
§ 94. Sztandar wprowadza poczet sztandarowy złożony z trójki uczniów - chłopca i dwóch dziewcząt - ubranych w strój odpowiedni do rangi uro-czystości (biała koszula lub bluzka, granatowe lub czarne spodnie lub spód-nica oraz biało - czerwone szarfy i białe rękawiczki).
§ 95. Skład pocztu sztandarowego (oraz pocztu zastępczego) zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek Samorządu Uczniowskiego najpóźniej na rocznym posie-dze-niu klasyfikacyjnym.
§ 96. Uczniowie wybrani do pocztu sztandarowego powinni wyróżniać się bardzo dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem.
§ 97. Jako tradycję szkolną przyjmuje się:

organizowanie Dnia Patrona Szkoły w dniu 19 lutego, będącego pro-mo-cją Szkoły w środowisku, przedstawiającego dorobek uczniów w mijającym roku szkolnym, otwartego na szeroką współpracę kulturalną z wszystkimi placówkami oświatowo - wychowawczymi i kulturalnymi w regionie;

organizowanie Dnia Ucznia - 21 marca;

O formie obchodów pkt. 1 - 2 decyduje Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 98.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jej skład, zawierającej nazwę Zespołu.
2. Szkoły Filialne używają pieczęci urzędowej szkoły, której są organizacyjnie podporządkowane.
§ 99.1.Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i nazwę szkoły wchodzącej w jej skład.
2. Tablice i stemple Szkół Filialnych u góry zawierają nazwę szkoły, której są organizacyjnie podporządkowane, a u dołu nazwę szkoły.
§ 100. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 101. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okre-śla-ją odrębne przepisy.
§ 102. Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Szkoły zwykłą większością głosów przy obecności co naj-mniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Wniosek o dokonanie zmiany organy Szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która po przyjęciu projektu zmiany przekazuje go Radzie Szkoły do uchwalenia.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2006-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-20
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.