STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Szkoły Podstawowej im. Edmunda Bojanowskiego i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie


STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO
I GIMNAZJUM NR 2
W SZELEJEWIE

ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz.U z 1996 r. nr 67, poz. 329 i nr 106 – poz. 496; nr 28, poz. 153 i nr 141, poz. 043 oraz z 1998 r. nr 117, poz. 759 i nr 162, poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 oraz z 2002 r. Nr 10, poz. 96) obowiązuje od dnia 1 września 2001 roku.

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE……………………………...………………………..……….. 3
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY……………...……………………………..…….…… 3
ROZDZIAŁ III
OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW …….….……. 6
OCENA ZACHOWANIA ………………………….……………………..….……… 11
PROMOCJA ………...………………………………...…………………..….……… 17
EGZAMIN POPRAWKOWY…..………………..….……………………….……… 17
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY …………………………………………………… 18
KOMISYJNY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY …………………………………… 18
SPRAWDZIAN KOMISYJNY ……………………….………………………….….. 19
ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE ……….……………………………… 20
ROZDZIAŁ V
UCZNIOWIE:REKRUTACJA, PRAWA I OBOWIĄZKI………………………….. 22
ROZDZIAŁ VI
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ………………………………………………… 26
ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO …………………………………… 28
ZAKRES ZADAŃ LOGOPEDY …………………..………………………………… 29
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY………………………………………………… 29
ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE ……………………………...……………………………… 33


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego i Gimnazjum nr 2 w Szelejewie.
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Piaski.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.
5. W skład zespołu wchodzą:
1) oddział przedszkolny zwany zerówką ( klasa „0”), w którym dzieci sześcioletnie realizują obowiązek jednorocznego przygotowania przedszkolnego,
2) szkoła podstawowa,
3) gimnazjum.
6. Cykl kształcenia trwa 6 lat w szkole podstawowej i 3 lata w gimnazjum.

§ 2

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 3

1. Szkoła posiada swój ceremoniał:
1) dzień 14 listopada jako pamiątkę urodzin patrona szkoły podstawowej Edmunda Bojanowskiego ustanowiono Dniem Patrona Szkoły. W tym dniu cała społeczność szkolna spotyka się na uroczystej akademii oraz uczestniczy w obrzędzie pasowania na ucznia pierwszoklasistów. Dzień ten traktowany jest jako święto szkoły,
2) szkoła posiada hymn ( zał. nr 1 ), który jest śpiewany na wszystkich oficjalnych szkolnych uroczystościach jak: rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona, zakończenie roku szkolnego, Dzień Sportu Szkolnego.


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, a w szczególności zapewnia dzieciom/uczniom:
1) w oddziale przedszkolnym: wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami, i w relacjach ze środowiskiem, opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, stworzenie warunków umożliwiających osiągnięcie „ gotowości szkolnej”,
2) poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
3) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
4) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
5) znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
6) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,
7) udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej,
8) dba o przyjazną atmosferę i pomaga dziecku dobrze funkcjonować w społeczności szkolnej,
9) na poziomie gimnazjum wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej, wdraża do samodzielności, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji
2. Szkoła posiada szkolny program wychowawczy (SPW).
3. Szkoła posiada szkolny program profilaktyki ( SPP).
4. SPW i SPP, o których mowa w ust. 2 i 3 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 5

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1) podział zadań w oddziale przedszkolnym na obszary edukacyjne: poznawanie i rozumienie siebie i świata; nabywanie umiejętności poprzez działanie; odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie; budowanie systemu wartości; i dostosowanie tych zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
2) integrację wiedzy nauczanej przez:
a) kształcenie zintegrowane w klasach I – III
b) bloki przedmiotowe
c) ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczną – obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie, filozoficzną, obrony cywilnej, europejską, kultury polskiej na tle tradycji śródziemnomorskiej.
3) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości
b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności
c) wpajanie zasad kultury życia codziennego;
4) prowadzenie kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, logopedycznych,
5) prowadzenie lekcji religii w szkole,
6) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Gostyniu, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komendą Powiatową Policji, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
7) naukę języka obcego w klasach młodszych.

§ 6

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) zobowiązanie rodziców( prawnych opiekunów) dzieci sześcioletnich do przyprowadzania i odbierania dziecka po zajęciach:
a) rodzic (prawny opiekun) przyprowadza dziecko 10 minut przed zajęciami i przekazuje oczekującej w sali nauczycielce ,
b) rodzic (prawny opiekun) odbiera dziecko po zajęciach wg rozkładu wpisanego do dzienniczka dziecka,
c) rodzic (prawny opiekun) może upoważnić pisemnie lub telefonicznie dorosłą osobę, która zapewni bezpieczeństwo dziecku, do odbioru lub przyprowadzenia dziecka.
2) dyżury nauczycieli w budynku i na boisku według planu wywieszonego w pokoju nauczycielskim i zgodnie z regulaminem dyżurów,
3) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
4) przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza wieś i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów w czasie turystyki kwalifikowanej,
5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach z wychowawcą,
6) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej,
7) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
8) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,
9) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
10) zapewnienie uczniom warunków do spożycia jednego ciepłego napoju w klasie (w czasie dużej przerwy zwanej śniadaniową, od 10:35 – 10:45),
11) utrzymanie kuchni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej sprawności i w stałej czystości,
12) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
13) różnorodności zajęć w każdym dniu,
14) niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

§ 7

1. Uczniom i dzieciom sześcioletnim, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,
2) realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjnych i logopedycznych,
3) terapię pedagogiczną, grupową dla klas „0”, I – III SP i indywidualną dla klas starszych dzieci z ryzyka dysleksji i dyslektycznych,
4) realizację nauczania indywidualnego,
5) zapewnienie pobytu dzieciom w świetlicy szkolnej,
6) zapewnienie dożywiania w formie herbaty do drugiego śniadania i obiadu finansowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
7) zorganizowanie pomocy rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
8) organizowanie zajęć w czasie ferii zimowych i wakacji (półkolonie, zajęcia sportowe, zajęcia komputerowe).

§ 8

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego i Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Gostyniu w formie:
1) kierowanie na badania uczniów z deficytami rozwojowymi (na wniosek rodziców),
2) wydawanie zaleceń o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej,
3) spotkań terapeutycznych,
4) zajęć z preorientacji zawodowej (wybór dalszego kierunku kształcenia, zawodu i planowanie kariery zawodowej).


ROZDZIAŁ III

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

§ 9

1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 10

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego :
1) formułują wymagania edukacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zapisują je w swoich planach dydaktycznych lub przedmiotowym systemie oceniania.
2) informują uczniów ( w czasie zajęć – zapis w dzienniku lekcyjnym) oraz rodziców (prawnych opiekunów)(w czasie zebrań– zapis w protokole) o :
a) wymaganiach edukacyjnych
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnejz obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Zestaw wymagań edukacyjnych z poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla szkoły podstawowej i gimnazjum znajduje się w bibliotece szkolnej i jest dostępny dla ucznia i rodzica.

§ 11

1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne wpisuje na bieżąco oceny do dziennika lekcyjnego i dzienniczków uczniowskich. Podpis rodzica w dzienniczku świadczy o zapoznaniu się z osiągnięciami edukacyjnymi swojego dziecka.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub pisemną.
4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są dokumentem szkolnym. Termin przechowywania – do czasu uprawomocnienia się oceny.

§ 12

1. Nauczyciel ma obowiązek powiadomić ucznia z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnej pracy kontrolnej lub sprawdzianu.
2. Nauczyciel ma obowiązek ustalić z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym oddziale terminy prac kontrolnych i sprawdzianów tak, aby nie było ich więcej niż 3 w tygodniu i nie więcej niż jedna w ciągu dnia. Ustalając termin nauczyciel powinien wpisać go wcześniej do dziennika w tygodniowy rozkład zajęć.
3. Przez sprawdzian rozumie się taką formę kontroli uczniowskich osiągnięć edukacyjnych, która obejmuje zakres materiału większy niż z 3 ostatnich lekcji.
4. Termin zwrotu ocenionych prac pisemnych:
1) krótsza forma ( sprawdzian, test i kartkówka) – 1 tydzień,
2) dłuższa forma ( praca klasowa i kontrolna) – 2 tygodnie.
5. Odpowiedź pisemna obejmująca materiał z 3 ostatnich lekcji nie musi być zapowiadana i może być ich więcej niż jedna w ciągu dnia.
6. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, klasówki, testu. Pozostałe kwestie poprawy ocen regulują nauczyciele poszczególnych przedmiotów według własnego uznania. Termin poprawy oceny niedostatecznej – 2 tygodnie od momentu jej otrzymania. Ocenę z poprawy wpisuje się obok oceny poprawionej.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) są powiadamiani o osiągnięciach dziecka, postępach i trudnościach w nauce w czasie rozmów indywidualnych z wychowawcą ( raz w półroczu), podczas zebrań klasowych ( raz w półroczu ) i konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (według potrzeb).
8. Terminy zebrań i rozmów indywidualnych wyznacza wychowawca klasy, terminy konsultacji – nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych.
9. Rodzic może sam zgłosić się na konsultacje w sprawie postępów w nauce syna/córki, po uprzednim uzgodnieniu terminu z odpowiednim nauczycielem lub wychowawcą.
10. Częstotliwość, tryb sprawdzania osiągnięć uczniowskich określają przedmiotowe systemy oceniania.

§ 13

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzi systematyczną obserwację dziecka i :
1) wypełnia dzienniczek obserwacji indywidualnej dziecka, w który wpisuje dostrzeżone braki oraz proponuje ćwiczenia do pracy domowej z pomocą rodzica, dzienniczek zabiera rodzic odbierając codziennie dziecko,
2) wypełnia zeszyt obserwacji wszystkich dzieci, co pozwala na określenie zasobu umiejętności jakie posiada dziecko po określonym okresie czasu, ułatwia dokonanie oceny osiągnięcia „gotowości szkolnej”,
3) przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) pisemną informację o zachowaniu i rozwoju dziecka:
a) na I półrocze – w postaci listu do dziecka i rodzica
b) na koniec roku w postaci informacji o dziecku
4) wykonuje i opracowuje badanie „gotowości szkolnej” sześciolatków wg przygotowanego przez siebie zestawu zadań.
2. Informacje, których mowa w punkcie 3) stanowią dokument szkolny i są przechowywane tak jak dzienniki.
3. Nauczyciele uczący w klasach I – III szkoły podstawowej rejestrują postępy uczniów poprzez zapisy w dzienniku lekcyjnym następujących osiągnięć edukacyjnych :
1) polonistycznych
2) matematycznych
3) przyrodniczo - społecznych
4) plastyczno - technicznych
5) muzyczno - ruchowych
4. Na bieżąco nauczyciel może oceniać:
1) werbalnie (słownie)
2) poprzez gest i mimikę
3) za pomocą krótkiej notatki w zeszycie
4) za pomocą skali punktowej od 1 – 6 poszczególne osiągnięcia edukacyjne, jednocześnie nauczyciel dokonuje skrótowego zapisu w dzienniku ( ust. 5 – tabelka)
5. Podstawą do wykonania rocznej i śródrocznej oceny opisowej są zapisy w dzienniku w postaci skali punktowej od 1 do 6 (skróty: 1p.,2p.,3p.,4p.,5p.,6p).


Skala punktowa Zapis w dzienniku i odpowiednik dla ucznia dpowiednik opisowy dla ucznia

6 punktów

6p. Brawo, robisz bardzo duże postępy, osiągasz doskonałe wyniki. Twoje osiągnięcia wykraczają poza wymagania edukacyjne. Jesteś pracowity i systematyczny, wykazujesz własną inicjatywę.

5 punktów

5p. Osiągasz bardzo dobre wyniki w nauce. Spełniasz wymagania edukacyjne. Jesteś aktywny w czasie lekcji.

4 punkty

4p. Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Zastanów się, czy nie można lepiej? Spełnianie przez Ciebie wymagań edukacyjnych nie jest pełne, ale nie przewiduję kłopotów w dalszym kształceniu.

3 punkty

3p. Osiągasz wystarczające wyniki. Musisz postarać się o zwiększenie ilości zdobytych punktów. Spełniłeś jedynie podstawowe wymagania edukacyjne, co może oznaczać trudności w toku dalszego kształcenia.

2 punkty
2p. Niestety, osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Myślę jednak, że stać Cię na osiągnięcie lepszych wyników. Spełniasz w minimalnym stopniu wymagania edukacyjne, co poważnie utrudni Ci, a nawet może uniemożliwić dalsze kształcenie

1 punkt
1p. Osiągasz wyniki poniżej wymagań . Zastanów się, co należy zrobić, aby zdobywać więcej punktów. Nie spełniasz wymagań edukacyjnych, co uniemożliwia Ci dalsze kształcenie.

6. W klasach I - III szkoły podstawowej obowiązuje jedna ocena klasyfikacyjna opisowa sporządzana:
1) na koniec pierwszego półrocza – forma listu do ucznia i rodzica, przechowywana jako dokument szkolny, na zakończenie roku szkolnego wkładana do dziennika danej klasy,
2) na koniec roku szkolnego – świadectwo szkolne, forma bezosobowa.
7. Ocena opisowa pełni rolę: informacyjną, korekcyjną i motywacyjną.
1) daje dziecku i rodzicowi informację o tym, co już umie, nad czym musi jeszcze popracować,
2) uwzględnia możliwości dziecka ( nie wszyscy w jednakowym czasie muszą opanować daną umiejętność ),
3) bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, wysiłek włożony w wykonanie zadania,
4) zachęca do dalszej pracy,
5) nie krytykuje osoby,
6) uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku.


§ 14


1. Oceny dzielą się na:
a) cząstkowe – określają osiągnięcia ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania
b) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne za dane półrocze lub rok szkolny.
2. Bieżące oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według następującej skali :

Stopień celujący - 6 (cel)
Stopień bardzo dobry - 5 (bdb)
Stopień dobry - 4 (db)
Stopień dostateczny - 3 (dst)
Stopień dopuszczający - 2 (dp)
Stopień niedostateczny - 1 (ndst)
Dopuszcza się rozszerzenie skali poprzez zastosowanie znaku „+” przy ocenie cząstkowej
i śródrocznej.

3. Kryteria ocen cząstkowych:
1) stopień celujący i bardzo dobry plus otrzymuje uczeń, który :
a) rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
b) korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry i dobry plus otrzymuje uczeń, który :
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
b) potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w nowych sytuacjach,
c) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych.
3) stopień dobry i dostateczny plus otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej i dostatecznej plus w przedmiotowym systemie oceniania,
b) potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować wartość informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się,
c) rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych, nietypowych zagadnień.
4) stopień dostateczny i dopuszczający plus otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej i dopuszczającej plus w przedmiotowym systemie oceniania,
b) współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję, jaką przyjąć postawę,
c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne.
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej w przedmiotowym systemie oceniania,
b) rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy,
c) rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela.

6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który;
a) posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy,
b) nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 15

1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:
1) prace klasowe pisane na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu lub dużą jego część,
2) testy,
3) kartkówki z 3 ostatnich tematów,
4) zadania i ćwiczenia wykonywane podczas lekcji,
5) sprawdziany – obejmują materiał większy niż z 3 ostatnich tematów,
6) wypowiedzi ustne,
7) prace w zespole,
8) testy sprawnościowe,
9) prace plastyczne i techniczne,
10) działalność muzyczna,
11) prace domowe.
2. W pracy pisemnej ocenie podlega :
1) zrozumienie tematu,
2) znajomość opisywanych zagadnień,
3) sposób prezentacj,
4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.
3. Punkty z prac pisemnych (możliwych do punktowania) przelicza się na oceny według przelicznika procentowego:

91 – 100 % punktów – stopień bdb
81 – 90 % punktów - stopień db+
71 – 80 % punktów – stopień db
61 – 70 % punktów - stopień dst+
51 – 60 % punktów – stopień dst
41 – 50 % punktów – stopień dp+
31 – 40 % punktów – stopień dp

Stopień bdb+ i cel otrzymuje uczeń który rozwiąże zadania dodatkowe (punktowane oddzielnie).

4. Ilość prac pisemnych w semestrze ustalają przedmiotowe systemy oceniania (specyfika przedmiotów).
5. Wypowiedzi ustne to:
1) przygotowanie ucznia do zajęć i udział w nich,
2) odpowiedzi na pytania nauczyciela.
6. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:
1) znajomość zagadnienia,
2) samodzielność wypowiedzi,
3) kultura języka,
4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.
7. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności :
1) planowanie i organizacja pracy zespołu (grupy),
2) efektywne współdziałanie,
3) wywiązywanie się z powierzonych ról,
4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

§ 16

OCENA ZACHOWANIA

1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności :
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię innych nauczycieli, pedagoga, uczniów danej klasy oraz samego ucznia.
4. 8 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem RP wychowawca informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), poprzez wpis w dzienniczku ucznia o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
5. Uczeń może uzyskać wyższą od przewidywanej roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania
w następujący sposób:
1) śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest dla niego momentem podjęcia decyzji, o jaką ocenę zamierza się starać na koniec roku. Jeśli ma być wyższa od śródrocznej, powinien zgłosić się do wychowawcy i uzyskać informację, co do dalszego postępowania lub może sam ponownie przeanalizować kryteria ocen zachowania i wybrać właściwą drogę.
2) jeśli stwierdzi, że w czasie ustalania przez wychowawcę oceny zachowania, pewne istotne jego zasługi zastały pominięte np. przez zapomnienie, może wystąpić z pisemną prośbą do wychowawcy o ponowne ustalenie jego oceny zachowania. Musi to uczynić w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania. Jego prośbę musi potwierdzić podpisem rodzic (prawny opiekun). Taką prośbę może też złożyć rodzic (prawny opiekun).
3) po analizie prośby wychowawca ustala ocenę zachowania i pisemnie informuje o swej decyzji (uzasadniając ją) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
6. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może być zmieniona przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, zgodnie z § 24.
7. Roczne klasyfikacyjne oceny zachowania wpisują do dziennika wychowawcy na 2 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem RP.
8. Śródroczna i roczna klasyfikacyjna ocena zachowania w klasach I-III szkoły podstawowej jest oceną opisową.
9. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej i w gimnazjum , ustala się według następującej skali:wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
10. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena zachowania jest oceną opisową.
11. Kryteria ocen zachowania Ocena wzorowa
Uczeń:
1) Przestrzega zapisów w Statucie.
2) Nie posiada godzin nieusprawiedliwionych.
3) Nie posiada więcej jak 1 spóźnienie.
4) Nie posiada pisemnych uwag, upomnień, nagan.
5) Z własnej inicjatywy bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i wyżej.
6) Jest zawsze przygotowany do zajęć szkolnych, posiada:
a) odpowiednie przybory, materiały,
b) przygotowane zadania domowe,
c) strój do zajęć wychowania fizycznego,
d) czyta zadane lektury szkolne,
7) Wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z:
a) pełnionej funkcji (np. w SU, SK, dyżurnego w klasie),
b) powierzonych zadań (np. gazetki, podlewanie kwiatów),
8) Bierze aktywny udział w imprezach szkolnych i klasowych w tym:
c) udział w akademiach, przedstawieniach,
a) udział w spotkaniach klasowych i szkolnych,
b) udział w szkolnych imprezach typu: festyny, Dzień Patrona, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny,
9) Wykazuje się wysoką kulturą osobistą:
c) dba o estetykę swojego wyglądu, miejsca pracy, otoczenia nie używa wulgaryzmów,
a) stosuje w odpowiednich sytuacjach zwroty grzecznościowe typu: proszę, dziękuję, przepraszam itp.,
10) Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, rówieśnikom.
11) Chętnie pomaga słabszym i młodszym kolegom:
a) współorganizuje samopomoc koleżeńską,
b) reaguje odpowiednio na wyrządzoną krzywdę ( zgłasza dorosłym ),
c) otacza opieką młodszych kolegów,
12) Dba o mienie i własność społeczna:
a) nie zaśmieca terenu szkoły i jej otoczenia,
b) nie niszczy przedmiotów, obiektów użytku publicznego,
c) nie niszczy mebli szkolnych,
d) dba o sprzęt szkolny (sportowy, pomoce dydaktyczne),
e) nie narusza cudzej własności,
13) Godnie reprezentuje szkołę poza jej terenem podczas:
a) imprez, spotkań ogólnodostępnych,
b) konkursów, imprez międzyszkolnych,
c) wycieczek szkolnych, obozów, kolonii,
14) Bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego:
a) angażuje się w organizację imprez szkolnych,
b) angażuje się w prace porządkowe na terenie szkoły i poza nią,
c) wykazuje własną inicjatywę społecznej działalności,
d) nie dopatruje się w owych działaniach własnych korzyści,

Ocena bardzo dobra

Uczeń:
1) Przestrzega zapisów w Statucie.
2) Nie posiada godzin nieusprawiedliwionych.
3) Nie posiada więcej jak 2 spóźnienia.
4) Nie posiada więcej jak 3 pisemne uwagi.
5) Nie posiada nagan i upomnień.
6) Jest zawsze przygotowany do zajęć szkolnych, posiada:
a) odpowiednie przybory, materiały,
b) przygotowane zadania domowe,
c) strój do zajęć wychowania fizycznego,
7) Wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z:
a) pełnionej funkcji (np. w SU, SK, dyżurnego w klasie),
b) powierzonych zadań (np. gazetki, podlewanie kwiatów),
8) Bierze aktywny udział w imprezach szkolnych i klasowych w tym:
a) udział w akademiach, przedstawieniach,
b) udział w spotkaniach klasowych i szkolnych,
c) udział w szkolnych imprezach typu: festyny, Dzień Patrona, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny.
9) Wykazuje się wysoką kulturą osobistą:
a) dba o estetykę swojego wyglądu, miejsca pracy, otoczenia,
b) nie używa wulgaryzmów,
c) stosuje w odpowiednich sytuacjach zwroty grzecznościowe typu: proszę, dziękuję, przepraszam itp.,
10) Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, rówieśnikom.
11) Chętnie pomaga słabszym i młodszym kolegom:
a) współorganizuje samopomoc koleżeńską,
b) reaguje odpowiednio na wyrządzoną krzywdę ( zgłasza dorosłym ),
c) otacza opieką młodszych kolegów,
12) Dba o mienie i własność społeczna:
a) nie zaśmieca terenu szkoły i jej otoczenia,
b) nie niszczy przedmiotów, obiektów użytku publicznego,
c) nie niszczy mebli szkolnych,
d) dba o sprzęt szkolny (sportowy, pomoce dydaktyczne),
e) nie narusza cudzej własności.
13) Godnie reprezentuje szkołę poza jej terenem podczas:
a) imprez, spotkań ogólnodostępnych,
b) konkursów, imprez międzyszkolnych,
c) wycieczek szkolnych, obozów, kolonii.
14) Bierze aktywny udział w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego:
a) angażuje się w organizację imprez szkolnych,
b) angażuje się w prace porządkowe na terenie szkoły i poza nią,
c) wykazuje własną inicjatywę społecznej działalności,
d) nie dopatruje się w owych działaniach własnych korzyści.

Ocena dobra

Uczeń:
1) Przestrzega zapisów w Statucie.
2) Posiada najwyżej 5 godzin nieusprawiedliwionych lub 1 dzień w całości.
3) Nie posiada więcej jak 5 spóźnień.
4) Nie posiada więcej jak 5 pisemnych uwag lub 1 upomnienia.
5) Nie posiada nagany dyrektora.
6) Jest przygotowany do zajęć szkolnych, posiada:
a) odpowiednie przybory, materiały,
b) przygotowane zadania domowe,
c) strój do zajęć wychowania fizycznego.
7) Wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z:
a) pełnionej funkcji (np. w SU, SK, dyżurnego w klasie),
b) powierzonych zadań (np. gazetki, podlewanie kwiatów).
8) Uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych w tym:
a) udział w akademiach, przedstawieniach,
b) udział w spotkaniach klasowych i szkolnych,
c) udział w szkolnych imprezach typu: festyny, Dzień Patrona, Dzień Dziecka, Dzień Wiosny.
9) Zna i stosuje zasady dobrego wychowania:
a) dba o estetykę swojego wyglądu, miejsca pracy, otoczenia,
b) nie używa wulgaryzmów,
c) stosuje w odpowiednich sytuacjach zwroty grzecznościowe typu: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
10) Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, rówieśnikom.
11) Pomaga słabszym i młodszym kolegom:
a) reaguje odpowiednio na wyrządzoną krzywdę ( zgłasza dorosłym ),
b) otacza opieką młodszych kolegów.
12) Dba o mienie i własność społeczna:
a) nie zaśmieca terenu szkoły i jej otoczenia,
b) nie niszczy przedmiotów, obiektów użytku publicznego,
c) nie niszczy mebli szkolnych,
d) dba o sprzęt szkolny (sportowy, pomoce dydaktyczne),
e) nie narusza cudzej własności.
13) Bierze udział w pracach społecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego:
a) angażuje się w organizację imprez szkolnych,
b) angażuje się w prace porządkowe na terenie szkoły i poza nią,
c) wykazuje własną inicjatywę społecznej działalności,
d) nie dopatruje się w owych działaniach własnych korzyści.

Ocena poprawna

1) Przestrzega zapisów w Statucie.
2) Posiada nie więcej niż 2 pisemne upomnienia oraz uwagi dotyczące zachowania odnotowane w dzienniczku ucznia lub zeszycie uwag.
3) Nie posiada nagany dyrektora.
4) Posiada godziny nieusprawiedliwione w ilości nie przekraczającej 10 lub dwa dni w całości.
5) Zdarza mu się być nieprzygotowanym do zajęć szkolnych:
a) dość często nie posiada przyborów, materiałów,
b) dość często nie odrabia zadań domowych,
c) nie nosi stroju na zajęcia wychowania fizycznego.
6) Często nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z:
a) powierzonych mu zadań (gazetki, pielęgnowanie kwiatów),
b) funkcji (np. dyżurnego).
7) Wykazuje poprawną kulturę osobistą:
a) stara się nie używać wulgaryzmów,
b) poprawnie zachowuje się na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych.
8) Zachowuje poprawną postawę wobec nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych.
9) Nie niszczy mienia i własności szkoły.
10) Nie narusza cudzej własności.
11) Nie ulega nałogom:
a) nie pali papierosów,
b) nie spożywa alkoholu,
c) nie zażywa narkotyków.

Ocena nieodpowiednia

1) Uczeń lekceważy zapisy w Statucie.
2) Posiada więcej jak 2 pisemne upomnienia oraz uwagi dotyczące zachowania odnotowane w dzienniczku ucznia lub zeszycie uwag lub otrzymał naganę dyrektora szkoły.
3) Posiada więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych lub powyżej dwóch dni w całości.
4) Wykazuje lekceważący stosunek do zajęć szkolnych:
a) często nie posiada przyborów, materiałów,
b) często nie odrabia zadań domowych,
c) często nie nosi stroju na zajęcia wychowania fizycznego.

5) Nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z:
a) powierzonych mu zadań (gazetki, pielęgnowanie kwiatów),
b) funkcji (np. dyżurnego).
6) Wykazuje brak kultury osobistej i godnej postawy w szkole i poza nią:
a) używa wulgaryzmów, wyzwisk,
b) nieodpowiednio zachowuje się na imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych.
7) Wykazuje brak szacunku wobec nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych, rówieśników:
a) nie używa zwrotów grzecznościowych,
b) nie reaguje na uwagi starszych,
c) nie wykonuje poleceń, próśb nauczycieli, pracowników szkoły,
d) jest arogancki wobec starszych i rówieśników.
8) Podejmuje się czynów krzywdzących inne osoby:
a) dopuścił się kradzieży, wymuszenia lub pobicia nie więcej niż jeden raz.
9) Ulega nałogom:
a) pali papierosy,
b) spożywa alkohol.

Ocena naganna

1) W widoczny sposób narusza zapisy w Statucie.
2) Posiada więcej niż 35 godzin nieusprawiedliwionych.
3) Posiada więcej niż jedną naganę dyrektora szkoły .
4) Wykazuje brak kultury osobistej i godnej postawy w szkole i poza nią:
a) często używa wulgaryzmów, wyzwisk,
b) nagannie zachowuje się na imprezach klasowych, szkolnych, środowiskowych.
5) Jest arogancki wobec nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych, rówieśników.
6) Niejednokrotnie podejmuje się czynów krzywdzących inne osoby.
7) Dopuszcza się kradzieży, wymuszeń, pobić.
8) Ulega nałogom - na terenie szkoły lub poza nią:
c) pali papierosy,
a) pije alkohol,
b) zażywa lub rozprowadza środki odurzające.


UWAGA!

1) Jeżeli uczeń w pierwszym półroczu nie spełnił wymagań na ocenę wzorową, bardzo dobrą lub dobrą, po dopełnieniu wszystkich warunków w drugim półroczu ma możliwość uzyskania oceny wyżej w stosunku do poprzedniego półrocza.
2) W sytuacji uzyskania oceny poprawnej, nieodpowiedniej oraz nagannej na pierwsze półrocze uczeń może uzyskać na koniec roku ocenę wyżej, jeżeli wykaże znaczną poprawę – nie dopuści się żadnego z wymienionych czynów kwalifikujących na ocenę poprawną, nieodpowiednią oraz naganną.

§17

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze kończy się w piątek przed feriami zimowymi. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku w ostatnim tygodniu I półrocza.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne.
5. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej dla niego śródrocznej lub rocznej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej. Za poinformowanie odpowiedzialny jest nauczyciel przedmiotu. Fakt poinformowania odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
6. Na dwa dni przed klasyfikacyjnym śródrocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów powiadamiają uczniów klas IV-VI SP i I-IIIG i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych. Dokonują tego nauczyciele poszczególnych przedmiotów poprzez wpis do dzienniczków uczniowskich.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej twierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym lub klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. Nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną przygotowuje dla ucznia zestaw pytań i zadań i omawia z nim sposób i termin zaliczania zaległości. Nauczyciel informuje o swoich działaniach również rodziców ( prawnych opiekunów ).Uczeń może zwrócić się do nauczyciela z prośbą o dodatkowe konsultacje, pozwalające wyjaśnić trudniejszy materiał.
8. Tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych.
1) na 8 dni przed klasyfikacyjnym rocznym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów powiadamiają uczniów klas IV-VI SP i I-IIIG i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem par.17, ust.5. Dokonują tego nauczyciele poszczególnych przedmiotów poprzez wpis do dzienniczków uczniowskich.
2) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
a) prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny ma uczeń, który:
 napisał wszystkie pisemne prace kontrolne i sprawdziany,
 otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć ze znakiem plus,a nauczyciel na koniec roku proponuje tę ocenę ( oczywiście bez plusa)
 oceny w II półroczu kształtują się przynajmniej na poziomie oceny śródrocznej,.
 muszą być spełnione wszystkie warunki jednocześnie.
3) nie ulegają zmianie kryteria oceniania,
4) w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice, prawni opiekunowie, zwracają się z pisemną prośbą do nauczyciela danych zajęć o podwyższenie przewidywanej oceny ( o jeden stopień),
5) nauczyciel w ciągu następnego dnia ustala termin poprawy i informuje pisemnie ucznia i rodzica.
6) formą poprawy jest zawsze praca pisemna, z wyjątkiem poprawy ocen z takich zajęć jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne (forma zadań praktycznych),
7) ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej,
8) ustaloną ocenę nauczyciel danych zajęć wpisuje do dziennika na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej,
9) dokumentację dotyczącą procedury podwyższania oceny przechowuje nauczyciel danych zajęć do końca roku szkolnego czyli do 31 sierpnia.
9. Ustalone oceny klasyfikacyjne wpisują nauczyciele na 2 dni przed rocznym klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem rady pedagogicznej.
10. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, zgodnie z § 19.

§ 18

PROMOCJA

1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
2. Ucznia klas I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylkow wyjątkowych przypadkach.
3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
5. Uczeń promowany warunkowo ma obowiązek uzupełnienia w czasie ferii letnich brakóww podstawowych wiadomościach i umiejętnościach wskazanych przez nauczyciela oraz przedstawić w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego wyniki swojej pracy do oceny. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione, uczeń otrzymuje cząstkową ocenę niedostateczną.
6. Promocję z wyróżnieniem począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 19

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Rodzice ucznia, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy, składają wniosek do dyrektora szkoły do dnia klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem par. 18 ust. 4 i par.19 ust.6.
4. Wynik egzaminu poprawkowego może być zmieniony w wyniku egzaminu sprawdzającego.
5. W terminie 5 dni od daty egzaminu poprawkowego uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą złożyć odwołanie w formie pisemnej, w którym przedstawią zastrzeżenia dotyczące przeprowadzonego egzaminu poprawkowego.

§ 20

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu ( chyba że został ze sprawdzianu lub egzaminu zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej ).
2. Uczeń kończy szkołę podstawową i gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 21

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń :
1) nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
2) nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, po uprzednim złożeniu wniosku przez ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) do dyrektora szkoły i akceptacji rady pedagogicznej, która może wyrazić zgodę na egzamin z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
3) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek do dyrektora szkoły do dnia klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnich 2 tygodniach przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie może on kolidować z terminem egzaminu poprawkowego.
4. Pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, dając uczniowi możliwość uzyskania ocen ujętych w skali klasyfikacji śródrocznej i rocznej.
5. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Uczeń składa wniosek o egzamin poprawkowy do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od daty egzaminu klasyfikacyjnego, w wyniku którego ustalono mu niedostateczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 22

KOMISYJNY EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w celu:
1) przyjęcia ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą do klasy szkolnej,
2) wystawienia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą.
2. Dyrektor szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, wyznacza termin egzaminu w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami ).
3. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
 nauczyciele zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ( prawni opiekunowie) dziecka.
4. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
5. Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
6. Tryb przeprowadzenia egzaminu, a szczególnie liczbę przedmiotów, z których uczeń może być egzaminowany w ciągu dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Pytania egzaminacyjne ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych, wchodzący w skład komisji. Muszą one uwzględniać kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny wg skali klasyfikacyjnych ocen rocznych.


§ 23

SPRAWDZIAN KOMISYJNY

1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku sprawdzianu komisyjnego.
2. W terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości w wystawieniu klasyfikacyjnej oceny rocznej i wniosek o sprawdzian komisyjny.
3. Zgłoszenie musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą dotyczyć tylko niezgodnego z prawem trybu ustalania oceny.
4. Tryb ustalania oceny określa Wewnątrzszkolny System Oceniania, którego integralną częścią są Przedmiotowe Systemy Oceniania.
5. Dyrektor po stwierdzeniu zasadności odwołania , powołuje komisję egzaminacyjną i w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ) ustala termin sprawdzianu. Sprawdzian musi odbyć się w ciągu 7 dni od zgłoszenia odwołania.
6. Uczeń, który z powodów usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 31 sierpnia.
7. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności w formie pisemnej i ustnej i ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
8. Pytania i zadania sprawdzające przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przedstawia do konsultacji dyrektorowi szkoły.
9. Ocena ustalona przez komisję nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny i jest ostateczną, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 24

1. Ustalona przez wychowawcę roczna klasyfikacyjna ocena zachowania może być zmieniona przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły.
2. W ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w formie pisemnej zgłosić dyrektorowi szkoły zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości w trybie wystawienia rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
3. Po stwierdzeniu zasadności odwołania się od ustalonej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, dyrektor powołuje w ciągu 5 dni od zgłoszenia komisję, która ponownie ustala ocenę zachowania w wyniku głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa, niż ocena ustalona wcześniej i jest oceną ostateczną.
5. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 25

1. Wszystkie pozostałe kwestie dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów reguluje aktualne rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.men.waw.pl w dziale „Akty prawne”.


ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 26

1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców
2. Dyrektor szkoły realizuje zadania określone w ustawach i rozporządzeniach, w szczególności:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w szkole,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
6) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor decyduje w sprawach;
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczyciel oraz pozostałych pracowników niepedagogicznych,
4) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni pedagogiczno- psychologicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

§ 27

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia i wychowania.
2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie przez radę rodziców,
2) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
3) uchwalanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,
4) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów,
5) wyrażanie zgody na egzaminy z przyczyn nieusprawiedliwionych,
6) uchwalanie warunkowej promocji ucznia,
7) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,
8) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po
9) zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,
10) ustalenie kryteriów do nominacji na Najlepszego Ucznia w szkole podstawowej i osobno w gimnazjum i dokonanie wyboru.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły i tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
2) plan finansowy szkoły,
3) przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli,
4) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
4. Organizację i tryb działania Rady Pedagogicznej określa odrębny regulamin.

§ 28

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programami nauczania, wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych, przedmiotowymi systemami oceniania, programem wychowawczym, programem profilaktyki itp.,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania gazetki szkolnej
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
3. Szczegółowe prawa, obowiązki, zasady wyborów i działania określa regulamin samorządu uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ 29

1. Celem rady rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,
3) gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,
b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.
2. Szczegółowe zasady działania Rady Rodziców zawiera odrębny regulamin.

§ 30

1. W szkole może działać rada szkoły, którą do życia powołuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek :
1) rady rodziców,
2) a w gimnazjum także samorządu uczniowskiego.
2. Jeśli w szkole nie powołano Rady Szkoły, jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

§ 31

1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:
1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych,
2) opiniowanie projektowanych uchwał i statutu szkoły,
3) informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły.
2. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.
5. Rada rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.


ROZDZIAŁ V

UCZNIOWIE:REKRUTACJA, PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 32

1. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
2. W kwietniu każdego roku dyrektor szkoły wyznacza 2 dni i ogłasza publicznie zapisy do klasy „0”. Zapisy odbywają się w godzinach dopołudniowych i popołudniowych, wg potrzeb. Listę dzieci dostarcza Urząd Gminy.
3. Do klasy „0” przyjmowane są z urzędu, dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej lub na wniosek, dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli szkoła dysponuje miejscem.
4. Rodzic ma obowiązek zgłosić się do szkoły w dniu zapisu razem z dzieckiem, celem wypełnienia Karty informacyjnej i wstępnego zapoznania się z osobą, która będzie prowadzić zajęcia w oddziale przedszkolnym. Ma też możliwość zapoznania się z pomieszczeniem tegoż oddziału oraz uzyskania wszelkich niezbędnych informacji.
5. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia gimnazjum; nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.
6. Do klasy pierwszej przyjmowane są z urzędu wszystkie dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego lub na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeśli są wolne miejsca.
7. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.
8. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni pedagogiczno – psychologicznej.
9. Uczeń jest przyjęty do klasy I gimnazjum, jeżeli ukończył szkołę podstawową.
10. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka.

§ 33

1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) znajomości swoich praw i do równego traktowania wobec prawa ( nikt nie może być dyskryminowany),
3) ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne oraz korespondencję,
4) do ochrony swego honoru i reputacji ,poszanowania przekonań i własności,
5) dostępu do informacji z różnych źródeł,
6) do ochrony zdrowia, do udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych,
7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
8) swobody wyrażania myśli i przekonań a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób,
9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
10) obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
12) wpływanie na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
13) nauki religii na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów,
14) dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej ( nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek ),
15) uczestniczenia w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie” na podstawie pisemnej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:
1) Dzień Wiosny - wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,
2) Święto Patrona Szkoły,
3) Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego,
4) imprezy klasowe: klasowa Wigilia i wielkanocne „jajko” , Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp. , po zajęciach lekcyjnych.
3. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie w/w imprez jest niedozwolone.
4. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię pedagogiczno – psychologiczną ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
5. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
6. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

§ 34

1. Uczeń lub rodzic (prawny opiekun) ma prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły w przypadku nie respektowania praw ucznia.
2. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 2 tygodni, następnie udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym informując jednocześnie o możliwości złożenia odwołania do wyższej instancji.
3. W szkole w widocznym miejscu np. na tablicy ogłoszeń szkolnych, znajduje się informacja o możliwości i sposobie kontaktowania się rodzica i ucznia z wizytatorem reprezentującym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 35

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
2) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,
3) przeciwstawiać się przejawom brutalności,
4) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
5) dbać o dobro, ład i porządek w szkole,
6) brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,
7) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, świetlica, biblioteka, wychowanie fizyczne) zostawiać okrycia wierzchnie w szafach na korytarzu,
8) zmieniać obuwie przed wejściem do klasy i innych pomieszczeń szkolnych, nosić na lekcje w-f u strój ustalony przez nauczyciela.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za umyślnie wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic ( prawny opiekun) ucznia, który ją wyrządził.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji ( czysta tablica, kreda, ogólny porządek) oraz sprawdzają porządek po skończonych zajęciach. Zauważone braki zgłaszają nauczycielowi, który prowadził zajęcia lub wychowawcy.
5. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych.
6. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną, telefoniczną lub osobistą prośbę rodzica.
7. Każdy uczeń ma obowiązek posiadania przy sobie dzienniczka, jako podstawowego dokumentu umożliwiającego kontakt rodziców ze szkołą. Wszystkie zwolnienia powinny być odnotowane w dzienniczku lub specjalnym zeszycie do zwolnień. Dzienniczek i zeszyt są ostemplowane.
8. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później niż w ciągu tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Po tym terminie nieobecności uznawane są za nieusprawiedliwione.

§ 36

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taka decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.
2. Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka,
2) dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.
3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
1) w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy,
2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu ( np. niedopuszczalne są wysokie obcasy), zmienić je przy wejściu do klasy, świetlicy, biblioteki,
3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,
4) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

§ 37

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy klasy,
2) pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę rzeczową
6) nagrodę dla Najlepszego Ucznia Szkoły Podstawowej i Najlepszego Ucznia Gimnazjum
7) świadectwo z wyróżnieniem.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

§ 38

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły.:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
3) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
4) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
5) zakazem udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
2. Dyrektor szkoły może wystąpić do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie do innej szkoły wnioskuje się gdy:
1) uczeń notorycznie łamie przepisy statutu, otrzymał kary przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
2) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,
3) Dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 5 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,
2) odwołać karę,
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary
5. Od decyzji, o której mowa w ust.4, podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.
6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary. W razie wątpliwości rodzic może zasięgnąć opinii wizytatora będącego przedstawicielem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§ 39

1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.


ROZDZIAŁ VI
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

§ 40

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym:
1) dokonuje w wyznaczonym terminie zapisów dzieci do oddziału,
2) dokumentuje obserwację dziecka w oddziale wypełniając kartę wstępnej obserwacji dziecka oraz dziennik zajęć,
3) przekazuje 2 razy w roku ( koniec I półrocza i koniec roku ) pisemną informację o dziecku jego rodzicom ( prawnym opiekunom ),informacja ta jest dokumentem szkolnym,
4) pod koniec roku sporządza ocenę stopnia dojrzałości szkolnej dziecka, którą przedstawia dyrektorowi szkoły.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo- zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania w sprawie wyboru programu nauczania,
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,
6) wspólne opiniowanie przygotowanych programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

§ 41

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,
4) uzyskiwaniu informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,
5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

§ 42

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,
2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
3) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,
4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,
6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

§ 43

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą."
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1:
1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą.
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
c) włączania rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ( także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
6) organizuje spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia.
6. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
8. Rodzice i uczniowie w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.
9. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku, gdy:
1) wyrazi on zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji,
2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3/4 ilości uczniów).
10. Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
11. Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej, po spełnieniu wymogu ust. 9, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.ZAKRES ZADAŃ PEDAGOGA SZKOLNEGO

§ 44

1. Szkole działa pedagog szkolny.
2. Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów oraz ich potrzeb ,analiza przyczyn niepowodzeń.,
2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,
3) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
4) kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
5) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych niż wymienione w przepisach poprzedzających, form działania o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,
6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci,
7) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawcze,
8) ocena przestrzegania przez szkołę praw dziecka,
9) działania na rzecz preorientacji zawodowej.
3. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. Pod koniec każdego I półrocza i na koniec roku szkolnego pedagog składa sprawozdanie ze swej pracy.
5. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych odrębnych odrębnych przepisach.
6. W ramach realizacji swych zadań pedagog szkolny w szczególności:
1) może przeprowadzać wywiady środowiskowe,
2) może korzystać z dokumentów pozostających w gestii szkoły,
3) współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do potrzeb z innymi podmiotami.


ZAKRES ZADAŃ LOGOPEDY

§ 45

1. W szkole działa logopeda.
2. Do zadań logopedy należy:
1) diagnoza logopedyczna:
a) prowadzenie badań logopedycznych,
b) konsultacje w sprawie pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy ( z nauczycielem, rodzicem ),
c) kwalifikowanie dzieci do terapii indywidualnej lub zbiorowej.
2) terapia logopedyczna – ćwiczenia z dziećmi z zaburzeniami mowy.
3) edukacja logopedyczna dla rodziców i nauczycieli.
3. Logopeda przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na posiedzeniu rady pedagogicznej na koniec roku szkolnego lub wg potrzeb.
4. Logopeda dokumentuje swoją działalność prowadząc dziennik zajęć logopedycznych.


ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 46

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania, zgodnym z ramowym planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 30 uczniów.
3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

§ 47

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego.
2. Podziału na grupy dokonuje się na zajęciach z języków obcych, gdy oddział liczy powyżej 24 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
4. Na zajęciach z informatyki ilość uczniów w grupie zależna jest od ilości stanowisk (jeden uczeń przy jednym stanowisku).
5. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI SP i I – III prowadzone są w grupach liczących od 12 do 25 uczniów.

§ 48

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut .W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
4. Tygodniowy rozkład zajęć oddziału przedszkolnego określa ramowy plan organizacji pracy szkoły. Zajęcia trwają codziennie 5 godzin, w tym dwa razy w tygodniu, po 30 minut, zajęcia z religii.

§ 49

1. Organizacja zajęć dodatkowych:
1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych poza systemem klasowo-lekcyjnym,
2) zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,
3) liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MENiS.

§ 50

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 51

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:
1) życzenie wyrażone jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,
2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii, objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi,
3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,
4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego, w przypadku Kościoła Katolickiego, przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów, w przypadku innych wyznań,
5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,
6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,
7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,
8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,
9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,
10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,
11) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,
12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych,
13) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem nauczania prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

§ 52

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.
2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
2) korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
3. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
1) kształcąco - wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c) kształcenie kultury czytelniczej,
d) wdrażanie do poszanowania książki,
e) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.
2) opiekuńczo - wychowawcza poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami,
b) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych
c) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
3) kulturalno - rekreacyjną poprzez:
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych,
5. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:
1) koordynowanie pracy w bibliotece:
a) opracowanie rocznych planów działalności oraz terminów ważniejszych imprez,
b) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,
c) projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,.
d) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,
e) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki.
2) praca pedagogiczna:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
b) udostępnianie zbiorów,
c) udzielanie informacji bibliotecznych,
d) rozmowy z czytelnikami o książkach,
e) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
f) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,
g) udostępnienie nauczycielom potrzebnych materiałów,
h) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
i) prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,
j) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
k) dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,
l) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.
3) praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) opracowanie biblioteczne zbiorów,
c) selekcja zbiorów i ich konserwacja,
d) organizowanie warsztatu informacyjnego,
e) wydzielenie księgozbioru podręcznego
f) prowadzenie katalogów,
g) udostępnienie zbiorów,
4) współpraca z rodzicami i instytucjami:
a) w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,
b) bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi
6. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze ( książki, czasopisma i inne) nadzór niepiśmiennicze ( audiowizualne).
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
1) zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
2) zapewnia środki finansowe,
3) zarządza skontrum zbiorów,
4) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
5) zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
6) hospituje i ocenia pracę biblioteki

§ 53

1. W szkole działa świetlica.
2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i czas oczekiwania na dowóz.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie rozeznania wychowawców.
4. Czas pracy świetlicy wyznacza dyrektor szkoły zgodnie z potrzebami.
5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńcze.
6. Świetlica posiada oddzielne pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor i jego zadaniem jest:
1) opracowanie godzin pracy nauczycieli,
2) zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
3) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
9. Dokumentację pracy świetlicy stanowią dzienniki zajęć.

§ 54

1. W szkole utworzono stanowiska:
1) sekretarza,
2) rzemieślnika,
3) sprzątaczki.
2. Zakresy obowiązków pracowników wymienionych w punkcie 1 znajdują się w ich aktach osobowych.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 55

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w statucie jest rada pedagogiczna.
2. Statut jest dostępny w formie elektronicznej na stronie BIP.


Statut zaktualizowano 13. 10. 2004r.
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-05-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-20
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.