STATUT Zespołu Obsługi Szkół


STATUT
Zespołu Obsługi Szkół

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Zespół Obsługi Szkół, zwany dalej “Zespołem” jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie : ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie terytorialnym /tj.z 1996r. Dz.U.Nr 13 poz.74 ze zmianami / ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz.U.Nr 95 poz.425 ze zmianami/ ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela /Dz.U.Nr 3 poz 19 ze zmianami/ ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.-Prawo budżetowe /Dz.U.z 1993r.Nr 72 poz.344 ze zmianami/ innych obowiązujących przepisów ustawowych niniejszego Statutu

§ 2
1.Zespół działa na terenie Gminy Piaski.
2.Zespół ma siedzibę w Urzędzie Gminy Piaski.

Rozdział II
Cele i zakres działania

§ 3
Celem działania Zespołu jest obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych,organizacyjnych i administracyjnych:
-szkół podstawowych
-przedszkola samorządowego

§4
Realizując cel o jakim mowa w § 3 Zespół może ingerować w działalność obsługiwanych i nadzorowanych jednostek wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w ustawie i niniejszym Statucie.

§5
Działalność Zespołu nie narusza właściwości organów Gminy jako podmiotu prowadzącego przedszkola i szkoły podstawowe.

Rozdział III
Gospodarka finansowa

§ 6
1.Zespół prowadzi działalność finansową na zasadach określonych w prawie budżetowym dla jednostek budżetowych.
2.Zespół jest jednostką samodzielnie bilansującą.

§ 7
1.Źródłami finansowania działalności Zespołu są:
- subwencja oświatow
- dotacja z budżetu gminy
- źródła własne - w razie utworzenia środków specjalnych.
2.Środki określone w ust.1 pkt 1 i 2 są przekazywane na rachunek Zespołu w miesięcznych ratach.
3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Rozdział IV
Organizacja i zarządzanie

§ 8
1.Zespół ma strukturę bezwydziałową.
2.W Zespole tworzy się następujące stanowiska pracy:
- kierownik i jednocześnie główny księgowy
- specjalista d/s płac
- specjalista d/s gospodarczych i administracyjnych
- starsza księgowa
3.Wielkość stanu zatrudnienia Zespołu ustala jego kierownik w uzgodnieniu z Zarządem Gminy Piaski.


§ 9
1.Zespołem kieruje kierownik zatrudniony i zwalniany przez Zarząd Gminy.
2.Przełożonym służbowym kierownika jest Wójt Gminy .
3.Wójt Gminy może ustalić zakres czynności kierownika Zespołu


§ 10
1.Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Gminy.
2.Do zadań kierownika należy w szczególności:
-reprezentowanie zespołu na zewnątrz
-racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zespołu
-opracowywanie planów działania Zespołu i przedkładanie wszelkich sprawozdań z ich wykonania
-składanie informacji Wójtowi Gminy na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zespołu
-wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie określonym w §14


§ 11
1.Kierownik Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2.Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Zespołu,określa ich szczegółowy zakres obowiązków ,jest ich zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności ze stosunku pracy pracowników Zespołu.


§ 12
Wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają przepisy odrębne ,odnoszące się do niepedagogicznych pracowników resortu oświaty.

Rozdział V
Zadania

§ 13
Scentralizowana obsługa zapewniana przez Zespół jednostkom wymienionym w § 3 obejmuje w szczególności:
1/ zaopatrzenie i sprawy administracyjno - gospodarcze
2/ remont budynków / i ewentualnie obsługę inwestycyjną/
3/ obsługę finansowo - księgową /rachunkową/
4/ organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach pracowników obsługiwanych placówek
5/ prace statystyczne dotyczące gminnej oświaty
6/ sporządzanie wszelkich sprawozdań związanych z oświatą
7/ opracowywanie projektóww planów finansowych obsługiwanych jednostek
8/ tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach
9/ tworzenie warunków do wzajemnej współpracy obsługiwanych jednostek i koordynacja pracy ich dyrektorów
10/ prowadzenie akt osobowych dyrektorów obsługiwanych jednostek
11/ opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia
12/ przygotowywanie projektów regulaminów konkursowych,projektów uchwał dotyczących tworzenia,przekształcania bądź likwidacjio bsługiwanych jednostek i projektów innych dokumentów o organizacyjnym charakterze
13/ współdziałanie z właściwymi komisjami Rady Gminy

§ 14

1.Zespół w imieniu Gminy jako organu prowadzącego szkoły podstawowe i przedszkola sprawuje nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
1. Nadzorowi podlega w szczególności:
a/prawidłowość dysponowania przyznanymi dla szkół i przedszkola środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem
b/ przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów
c/ przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkół i przedszkoli

§ 15
W ramach nadzoru kierownik Zespołu i upoważnieni przez niego pracownicy Zespołu mają prawo wstępu do nadzorowanych jednostek i prawo wglądu do dokumentacji administracyjno-ekonomicznej.

§ 16
1.Kierownik Zespołu może wydawać dyrektorom nadzorowanych jednostek doraźne zalecenia oraz zgłaszać uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych czynności nadzorczych
2.Dyrektor nadzorowanej jednostki ma prawo zgłosić w ciągu 7 dni zastrzeżenia wobec otrzymanych zaleceń,uwag i wniosków. Zastrzeżenia wnosi się do Zarządu Gminy/ewentualnie do Wójta
3.W razie nieuwzględnienia przez Zarząd Gminy /Wójta Gminy/ zgłoszonych zastrzeżeń ,dyrektor nadzorowanej jednostki jest zobowiązany powiadomić ten organ o realizacji zaleceń,uwag i wniosków w terminie 30 dni.

Rozdział VI
Postanowienia ogólne

§17
Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Gminy.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-05-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.