Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnościI. Wymagane dokumenty
1. Wniosek ( druki do pobrania w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5)
2. Załączniki : odpis księgi wieczystej.

Przekształcenie przysługuje w przypadku złożenia wniosku w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.:
- osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy ( tj. dnia 13.10.2005 r.) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, zabudowanych garażami, przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy lub nieruchomości rolnych, a także ich następcom prawnym
- osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj.13.10.2005 r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym.

II. Opłaty
Wydanie decyzji w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł.

III. Termin i sposób załatwienia

Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek załatwiany jest poprze wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzeniu postępowania w sprawie ; terminy załatwienia sprawy określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

IV. Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

V. Inne informacje

Zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz.U. z 2005 Nr 175, poz.1459 , z 2007 r. Nr 191,poz.1371) osobie fizycznej, której dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym złożono wniosek o przekształcenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie odrębnych przepisów, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na jej wniosek, 90 % bonifikaty od opłaty, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe lub przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.
Natomiast osobom fizycznym, które użytkowanie wieczyste uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990r. oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek , 50% bonifikaty. Organ właściwy do wydania decyzji może udzielić wyższej niż wymienione bonifikaty od opłaty, za zgodą Rady Gminy. W razie zbiegu praw do bonifikat stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla użytkownika wieczystego


Autor informacji: Regina Karolewicz
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-04-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-09
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.