Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2008-2013

Okres: 2008 - 2013

UCHWAŁA NR XXIII/150/2008
Rady Gminy Piaski z dnia 29 sierpnia 2008 r.


w sprawie: Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2008-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ Rada Gminy u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. W kolejnych latach realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie on weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących potrzeb rzeczowych, zasobów środków finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                Przewodniczaca Rady Gminy

                                                                                               Irena RóżalskaAutor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2008-08-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-09-16
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.