U C H W A Ł A N R XXXIV/231/2009 Rady Gminy Piaski z dnia 7 sierpnia 2009r. w sprawie : zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.

Numer uchwały: 231
Numer sesji: 34
Rok: 2009

U C H W A Ł A N R XXXIV/231/2009

Rady Gminy Piaski z dnia 7 sierpnia 2009r.

w sprawie : zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ RADA GMINY PIASKI uchwala, co następuje :

§ 1 W uchwale Rady Gminy Piaski nr XXXIII/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 wprowadza się następujące zmiany:

1/ załącznik nr 6 – wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach
2009 -2011 otrzymuje brzmienie - jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ § 7 uchwały otrzymuje brzmienie : Stan rezerw ogólnych i celowych po zmianach wynosi- 200 119,00 zł. W tym :

- rezerwy ogólne 150 000,00 zł.
- rezerwy celowe 50 119,00 zł. z tego :
a/ na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego 20 000,- zł.
b/ na realizację zadań bieżących w oświacie 30 119,00 zł.

3/ dotychczasowy § 7 staje się § 8 a § 8 staje się § 9


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2009-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-24
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.