Protokół N r 34/2009 trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Piaski odbytej w dniu 7 sierpnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach ul. Strzelecka 4

Numer dokumentu: 34
Rok: 2009

Protokół Nr 34/2009

trzydziestej czwartej sesji Rady Gminy Piaski odbytej w dniu
7 sierpnia 2009r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach
ul. Strzelecka 4Ad. 1 Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska powitała radnych, Wójta Gminy Piaski Pana Zenona Normana, Sekretarza Gminy Pana Wiesława Glapkę, Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak , radnego powiatowego Pana Krzysztofa Deutscha panie i panów sołtysów , przedstawicieli prasy lokalnej.
Stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy Piaski. / Rada liczy 15 radnych /

Nieobecni usprawiedliwieni:

1. Matuszewski Piotr
2. Szafranek Konrad
3. Zawieja Zenon


Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokółu


Ad. 2 Informacja na temat porządku obrad

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła dzisiejszy porządek obrad zaznaczając jednocześnie, że nie będzie dzisiaj sprawozdań Wójta ani przewodniczących komisji gdyż ta sesja została zwołana w czasie nieprzewidzianym ze względu na kataklizm jaki nawiedził naszą gminę 23 lipca br. i koniecznością wprowadzenia zmian do budżetu gminy.

1. Otwarcie obrad, powitanie, stwierdzenie kworum
2. Informacja na temat porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

4. PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE :

- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.
- przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piaski na lata 2009 – 2013.

5. Zapytania, wolne głosy i wnioski.Ad. 3 Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

Za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji głosowało 12 radnych.


Ad. 4 .PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE :

Przewodnicząca Rady Gminy dla wyjaśnienia poinformowała, że projekty uchwał zostały dokładnie przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu dzisiejszym i wobec tego przystąpi w tej chwili tylko do ich odczytania w celu ich podjęcia.

- zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009r.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXXIV/231/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXXIII/221/2009 z dnia 30 czerwca 2009r. stanowi załącznik do protokółu.

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXXIV/232/2009 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009r. stanowi załącznik do protokółu.


- przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piaski na lata 2009 – 2013.

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych.

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXXIV/233/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Piaski na lata 2009 – 2013 stanowi załącznik do protokółu.


Ad. 5 Zapytania, wolne głosy i wnioski


Pan Wójt zaproponował aby wszyscy uczestnicy sesji obejrzeli film obrazujący ogromne zniszczenia na terenie naszej gminy jakie pozostawiła po sobie nawałnica która przeszła nad naszą gminą w dniu 23 lipca br.
Komentarz do wszystkich zaprezentowanych zdjęć przedstawił Pan Wójt i Pan Sekretarz którzy osobiście objechali całą gminą tuż po przejściu nawałnicy.
Pan Sekretarz między innymi powiedział, że nie ma na terenie gminy miejscowości w której nie zanotowano zniszczeń.
Pan Wójt wspomniał w tym momencie ,że na przyszłość gmina musi zakupić sprawniejszy jak dotychczas system łączności który będzie działał w warunkach gdzie zawodzą telefony stacjonarne i komórkowe gdyż od tego zależy sprawność przeprowadzania akcji w warunkach jakie mieliśmy podczas nawałnicy.
Pan Sołtys z Drzęczewa Drugiego przyznał, że sołtysi otrzymują wiadomości z gminnego centrum zarządzania o nadciągającej nawałnicy ale ludzie nie zawsze na te wieści reagują bo zdarza się, że prognoza się nie sprawdzi i wówczas słyszy, że straszy ludzi.. Lecz teraz gdy przyszła prawdziwa nawałnica to mają pretensje, że na czas nie zostali powiadomieni.
Ponadto w tym momencie podziękował młodym ludziom, że tak ofiarnie pracowali przy usuwaniu skutków nawałnicy na drogach.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności pomoc finansową otrzyma 5 gospodarstw z terenu naszej gminy które najbardziej ucierpiały podczas szalejącej wichury w ubiegłym miesiącu.
Są to następujące gospodarstwa: p.p. Baranek z Michałowa, Zboralski ze Strzelec Małych, Bryl i Wolny ze Smogorzewa oraz Szyszka z Lipia.
Ponadto - stwierdził p. Wójt – zostanie powołana komisja która zajmie się wnioskami które wpłynęły do Urzędu Gminy a dotyczącymi udzielenia pomocy finansowej ze względu na zniszczenia podczas nawałnicy.
Szacuje się, że wnioski które wpłynęły do Ośrodka Pomocy o finansowe wsparcie złożono na kwotę około 2 mil. zł. – stwierdził p. Wójt.
Następnie pan Wójt poinformował, że od Wojewody otrzymaliśmy na usuwanie skutków nawałnicy kwotę 83 tyś. zł. ale z przeznaczeniem tylko na infrastrukturę dróg.
Z powiatu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 15 tyś.zł. a z nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego przekazaliśmy 85 tyś.zł. z przeznaczeniem dla najbardziej poszkodowanych w lipcowej wichurze.

Pan Kędzia – radny z Rębowa pytał co robić ze zniszczonym eternitem który zalega podwórza.
Pan Wójt odpowiedział, że należy składować eternit u siebie i zgłosić wniosek o dofinansowanie do Starostwa na jego utylizację.
W tym momencie Sekretarz Gminy poinformował, że podaliśmy wszystkie dane z terenu naszej gminy do Starostwa jeżeli chodzi o straty w eternicie i mamy przyrzeczenie, że nasza gmina otrzyma najwięcej środków na jego utylizację. Ponadto przeznaczymy na ten cel również środki z naszego Fundusz Ochrony Środowiska.
Pan Sołtys Marian Furman z Rębowa prosił o zakup pojemników na śmieci do świetlicy wiejskiej gdyż do tego czasu śmieci składowano w beczkach lecz firma wywożąca śmieci oświadczyła, że już nie będzie zabierać śmieci z takich pojemników.
Następnie radny powiatowy – p. Krzysztof Deutsch – skierował słowa podziękowania na dla strażaków na ręce Prezesa Gminnego Straży Pożarnych / Sekretarza Gminy, Pana Wiesława Glapki / za ofiarna i godną postawę w czasie lipcowej nawałnicy jaka nawiedziła powiat.

Sołtys z Bodzewka, Pan Kazimierz Tomaszewski co robić z odpadami szkła którego nie chcą zabierać firmy zajmujące się wywozem smieci śmieci.
Pan Sołtys Nawrocik pytał kiedy zostanie zabezpieczone mieszkanie w bloku w Drzęczewie gdzie ostatnia wichura uszkodziła w znacznym stopniu dach budynku.
_Pan Wójt w odpowiedzi na zakup śmietników do świetlicy w Rębowie odpowiedział, że śmietniki dla świetlic zostaną zakupione tylko należy je tak zabezpieczyć aby nie były do nich noszone śmieci z zewnątrz
W odpowiedzi na zabezpieczenie mieszkania w bloku w Drzęczewie powiedział, że to mieszkanie zostanie zabezpieczone aby dalej nie zaciekało.
W odpowiedzi na odbiór szkła względnie plastiku przez firmy wywożące śmieci Pan Wójt odpowiedział, że należy doprowadzić do spotkania wszystkich firm zajmujących się wywozem śmieci z terenu naszej gminy i ten problem rozwiązać..
Sekretarz Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że przedstawiciele niemieckiej firmy która stawiała na terenie naszej gminy wiatraki zjawili się w Urzędzie Gminy i podarowali dla gminy nową piłę do wycinki drzew względnie krzewów.
Ponadto Sekretarz prosił sołtysów aby zgłaszali do Urzędu Gminy miejsca gdzie do dnia dzisiejszego nie świecą lampy uliczne po przejściu nawałnicy.
Pan Wójt zwrócił się do wszystkich sołtysów aby podziękowali swoim mieszkańcom za godna postawę podczas ostatniej nawałnicy przy ofiarnym ratowaniu dobytku swoich sąsiadów którzy najbardziej zostali poszkodowani..
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w obradach i zamknęła XXXIV sesję Rady Gminy Piaski.
Sesja zakończyła się o godz. 14,00
                                                                         Protokółowała : M. Konieczna.


Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2009-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-09-24
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.