Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Numer dokumentu: -
Rok: -

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych


Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) w dniach od 1 września do 31 października 2010 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny spis rolny według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. z godz. 2400.
Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym wyłącznie na potrzeby krajowe, w tym badaniu metod produkcji rolnej, określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040).
Dla Gminy Piaski, na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla poszczególnych gmin ustalono tę liczbę na 3 osoby.
Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1040) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Piaski.


I. KANDYDAT NA RACHMISTRZA SPISOWEGO WINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

1. osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i niekarana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe),
2. co najmniej średnie wykształcenie,
3. znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
4. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
5. komunikatywność i umiejętności interpersonalne,
6. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa,
7. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,
8. zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie Gminy Piaski.


II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

1. 20 czerwca -31 lipca 2010 r. - szkolenie rachmistrzów
- czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin będzie poświęcone na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu i spisu) zakończonego egzaminem,
2. 09-23 sierpnia 2010 r. - obchód przedspisowy
3. 06-07 września 2010 r. szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów
4. 08 września -31 października 2010 r. spis rolny
W czasie swojej pracy rachmistrz spisowy będzie posługiwał się urządzeniem typu hand-held, wyposażonym w specjalnie opracowaną aplikacją formularzową, opracowanie GIS (system informacji geograficznej ) oraz moduł aplikacji zarządczej (kalendarz pracy).
Ważna informacja !
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych ogłoszony przez Gminnego Komisarza Spisowego jest pierwszym etapem naboru. Osoby wybrane w pierwszym etapie zobligowane są do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Drugim etapem naboru jest powołanie rachmistrzów przez dyrektora urzędu statystycznego na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o treści określonej w art. 12 ustawy o statystyce publicznej.
Prace rachmistrzów spisowych w terenie będzie nadzorował dyspozytor wojewódzki.


III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 1 do 10 czerwca 2010 r.

UWAGA! O terminie przeprowadzonych rozmów kandydaci będą informowani telefonicznie.


IV. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem i CV
2. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia),
3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.


V. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy Piaski
ul. 6 Stycznia 1
63-820 Piaski
Sekretariat (I piętro, pok. nr 9)

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 65 5719030 wew. 29.

                                                     Gminny Komisarz Spisowy
                                                          /-/ Zenon Norman
                                                           Wójt Gminy PiaskiAutor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2010-05-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-05-28
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.