Uchwała Nr III/8/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Numer uchwały: 8
Numer sesji: 3
Rok: 2010


U C H W A Ł A Nr III/8/2010
Rady Gminy Piaski z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym


Na podstawie art. 31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010roku o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz.857 ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala , co następuje;

§1 Określa się szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

§2 1. Zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Piaski.
2. Przepisy uchwały dotyczące nagród i wyróżnień stosuje się odpowiednio do zawodników członków drużyn sportowych w sportach zespołowych oraz dla indywidualnych zawodników.

§3 Ilekroć w uchwale mowa o :
1) zawodniku- należy przez to rozumieć członka Klubu Sportowego, posiadającego licencję zawodnika lub osobę uprawiającą dyscyplinę sportową, nieposiadającą licencji zawodnika, który reprezentuje Klub działający na terenie Gminy Piaski,
2) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym- należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika od pierwszego do szóstego miejsca w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich, Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy, Paraolimpiadach lub innych turniejach sportowych o charakterze międzynarodowym,
3) wysokim stopniu we współzawodnictwie sportowym krajowym- należy to rozumieć grę w kategorii seniorów w lidze okręgowej, IV lidze oraz w Mistrzostwach Polski od 1 do 3 miejsca.

§4 1. Wójt Gminy Piaski może przyznać nagrody lub wyróżnienia z inicjatywy własnej lub na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Gminy Piaski.
2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata/kandydatów do nagrody lub wyróżnienia,
2) nazwę i adres wnioskodawcy,
3) informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda lub wyróżnienie ma być przyznane,
4) uzasadnienie wniosku.
3. Wniosek składa się do 15 marca za osiągnięcia w roku poprzednim.
4. O przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Wójt Gminy Piaski zawiadamia nagrodzonego /wyróżnionego/ oraz wnioskodawcę informując jednocześnie o terminie uroczystego wręczenia nagród i wyróżnień.

§5 Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać :
1) zawodnikowi, który jednocześnie:
a) w roku poprzednim osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
międzynarodowym lub krajowym,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników.

§6 Nagroda ma charakter pieniężny lub rzeczowy, a jej wartość nie może przekroczyć kwoty:
1. dla zawodników w dyscyplinach sportów zespołowych i sportów indywidualnych –
26 000,00zł
2. Wysokość oraz formę nagrody, w ramach kwoty określonej w ust.1, ustala Wójt Gminy
Piaski, uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel rozgrywek sportowych oraz osiągnięte
wyniki sportowe.

§7 1. Wyróżnienia przyznaje się w formie pucharu, statuetki lub dyplomu.
2. Formę wyróżnienia ustala Wójt Gminy Piaski , uwzględniając rodzaj zawodów i szczebel
rozgrywek sportowych oraz osiągnięte wyniki sportowe.

§8 Zawodnika może pozbawić przyznanej nagrody lub wyróżnienia w terminie miesiąca od powzięcia informacji o reprezentowaniu przez zawodnika postawy niegodnej naśladowania przez zawodników lub nie przeznaczyć nagrody lub wyróżnienia w następnym roku.

§9 Kwoty środków na wypłatę nagród za osiągnięcia sportowe oraz środki na sfinansowanie udzielanych wyróżnień planowane są rokrocznie w budżecie Gminy Piaski.

§10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski

§11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2010-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-12-23
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.