Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Piaski z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Numer uchwały: III/10/2010
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Uchwała  Nr III/10/2010
Rady Gminy Piaski z dnia 17 grudnia 2010r.


w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy w Piaskach uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zmiany treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

§ 2. Treść aneksu nr 2 zawierającego zmianę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Treść tekstu jednolitego Porozumienia Międzygminnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                Irena Różalska


Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2011-01-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-17
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.