Uchwała NR VI/28/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.

Numer uchwały: 28
Numer sesji: 6
Rok: 2011


Uchwała NR VI/28/2011

Rady Gminy Piaski z dnia 30 marca 2011r.


w sprawie : udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z poźn.zm.) oraz art. 216 ust 2, pkt 5, art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami ) Rada Gminy Piaski uchwala, co następuje:


§ 1. Udziela się w 2011 roku pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego
w kwocie 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem
na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski- wieś Grabonóg.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Piaski do zawarcia umowy pomiędzy Gminą Piaski a Powiatem Gostyńskim określającej tryb i zasady udzielenia i rozliczenia przeznaczonej pomocy finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2011-04-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-07
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.