Uchwała nr IX/49/2011r Rady Gminy Piaski z dnia 2 września 2011. W sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.

Numer uchwały: 49
Numer sesji: 9
Rok: 2011


U C H W A Ł A N R IX/49/2011

Rady Gminy Piaski z dnia 2 września 2011 .

w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222,235-237,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .) Rada Gminy uchwala, co następuje:§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 98 787, 00 zł.
zgodnie z zał. Nr 1

§ 2.1. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 23 732 809,00 zł.
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22 949 219 ,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 783 590,00 zł.
.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
.
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 3 025 755,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień
z innymi j.s.t w wysokości 156 640,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4

3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w
wysokości 960 985,00 zł.


§ 3. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 98 787,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 4.1.Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 26 929 479,00 zł.
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 21 775 705,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5 153 774,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:


1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w wysokości 3 025 755,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi
j.s.t w wysokości 286 040,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w wysokości 3 979 189,00 zł

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy :

1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 919 840,00 zł
2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 398 200,00 zł
zgodnie z zał. Nr 5

§6 .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


I Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Jan Żalik

Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.