Wójt Gminy Piaski ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bodzewie oznaczonej jako działka nr 66/4

Data publikacji: 02.07.2012
Termin składania ofert: 06.08.2012

                                                                   WÓJT GMINY PIASKI                 

                                                                              o g ł a s z a

 

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bodzewie, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Piaski, objęta księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Gostyniu, V Wydziału Ksiąg Wieczystych Kw. Nr PO1Y/00022356/0  położona w Bodzewie, oznaczona jako działka nr 66/4 o powierzchni 0,1106 ha wraz z udziałem wynoszącym 1/2 część w działce nr 66/6 stanowiącej drogę wewnętrzną, któremu odpowiada powierzchnia 0,0070 ha.

 

Cena wywoławcza netto  27 000,oo zł.      Wadium   5 400,oo zł.

 

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Postąpienie nie mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość- działka nr 66/4 posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej  z drogi gminnej oraz dostęp do tej drogi przez działkę nr 66/6 stanowiącą drogę wewnętrzną, zbywaną w udziale wynoszącym 1/2 część do nieruchomości oznaczonych jako działki nr 66/4 i nr 66/5. Podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

Przeznaczenie nieruchomości ustalone jest w Uchwale Nr XIX/120/2008 Rady Gminy Piaski z dnia

14 marca 2008 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 66/1 w Bodzewie. Położona w jednostce strukturalnej 1 MN, przeznaczona  pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w układzie wolnostojącym oraz obiektów garażowo-gospodarczych.

Termin zagospodarowania nieruchomości- nieustalony. Zainteresowanych kupnem prosi się o dokonanie oględzin nieruchomości.

Przyjmuje się, że stający do przetargu akceptują aktualny stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg odbył się dnia 08 grudnia 2011 r., drugi przetarg 01 marca 2012 r., trzeci przetarg 31 maja 2012 r.

Czwarty przetarg odbędzie się dnia  10 sierpnia 2012 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6  Stycznia nr 1, sala w podwórzu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu ( z podaniem numeru działki)  na konto  Gminy  Piaski   Nr 97 86780005 0050 0500 4994 0002 w Powiatowym Banku Spółdzielczym, Oddział w Piaskach w terminie do dnia 06 sierpnia 2012 r w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 06 sierpnia

2012 r.  wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Piaski .

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.                                     

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać : dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika - notarialnie potwierdzone pełnomocnictwo upoważniające do uczestniczenia w przetargu i nabycia nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu zwiększona o podatek VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Piaskach, pokój nr 5 tel. 0-65 5719030 wew. 34.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy Piaski www.bip.piaski-wlkp.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny.                                                                                                                                                                                                                                                     

 


Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-02
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.