Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCÓW ORAZ OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ

 

1.       Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

·         formularz „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” (również przy zameldowaniu na pobyt czasowy krótszy niż 3 miesiące),

·         dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

·         zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu czasowego w przypadku, gdy osoba była poprzednio zameldowana na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

ponadto:

·         cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

·         obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE – ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE,

·         cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE dokonując zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy przedkłada ważny dokument podróży.

2.       Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (dla mieszkańców Wrocławia  - z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1)

3.       Opłaty:

·         bez opłat

4.       Termin i sposób załatwienia sprawy:

·         Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna:

 •Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),

•Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1743).

Uwagi:

W przypadku urodzenia się dziecka na terenie RP, którego rodzice są obcokrajowcami zameldowanie następuje po wyrobieniu dziecku paszportu w placówce konsularnej kraju, którego rodzice są obywatelami. Pierwsze zameldowanie następuje na okres do 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego może być dokonane na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy.Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-08-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-10
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.