Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców


1.       Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Piaski  ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 2
 

2.       Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

·         formularz „zgłoszenie pobytu stałego”,

·         do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa cywilno-prawna, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, wypis z księgi wieczystej lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

·         zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego – dla osób, które były poprzednio zameldowane na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ( w przypadku wymeldowania z Wrocławia nie jest wymagane zaświadczenie)

ponadto:

·         cudzoziemiec przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,

·         obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,

·         członek rodziny obywatela UE niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (art. 26 ustawy).

3.       Opłaty:

·         bez opłat

4.       Termin i sposób załatwienia sprawy:

·         Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

5.       Podstawa prawna:

 •Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r., Nr 139, poz. 993 z późn. zm.).

•Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 257, poz. 1743).

Uwagi:

·         Zasady meldowania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej stosuje się do obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskim oraz do członków ich rodzin.

·         Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od dnia wystawienia.

·         Potwierdzenia pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. W przypadku urodzenia się dziecka na terenie RP, którego rodzice są obcokrajowcami zameldowanie następuje po wyrobieniu dziecku paszportu w placówce konsularnej kraju, którego rodzice są obywatelami. Pierwsze zameldowanie następuje na okres do 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego może być dokonane na pobyt stały.


Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-22
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.