Zaświadczenie z akt dowodów osobistych i ewidencji ludności


 

1.       Wymagane dokumenty

·         Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenia z akt dowodów osobistych udziela się osobom fizycznym lub prawnym, po wykazaniu przez nie interesu prawnego w otrzymaniu zaświadczenia.

 

2.       Miejsce złożenia dokumentów Urząd Gminy Piaski, ul. 6-Stycznia 1,  63-820 Piaski

 

3.       Opłaty

·         Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

·         Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

·         Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu Gminy: 48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

 

4.       Termin i sposób załatwienia

·         Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

·         Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.), oraz art.217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635).

5.       Tryb odwoławczy

·         Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

·         Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich.

 Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-08-22
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.