Zameldowanie/wymeldowanie oraz uchylenie zameldowania/wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej


 

1.       Wymagane dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

·         złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,

·         przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.)

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski pok. Nr 8

2.       Opłaty

·         10 zł za wydanie decyzji administracyjnej

·         17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika

·         Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołaczyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa

·         Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu lub wpłacić na konto:

48 8678 0005 0050 0500 4994 0011

3.       Termin i sposób załatwienia

·         Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, Ośrodek Informatyki Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

·         Załatwienie sprawy - Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA –  następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 lub art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

4.       Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski.


Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-08-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2012-08-22 wprowadzona przez: 19


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.