Protokół Nr 21/2012 dziewiętnastej sesji Rady Gminy Piaski odbytej w dniu 18 lipca 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4.

Numer dokumentu: 21
Rok: 2012

 

Protokół Nr 21/2012

dziewiętnastej sesji Rady Gminy Piaski odbytej w dniu  18 lipca  2012r.

w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4.

 

 

Ad. 1 Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Pani Irena Różalska  powitała radnych, Wójta Gminy Piaski, Pana Zenona Normana, Sekretarza Gminy, Pana Wiesława Glapkę, Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak , Panów Radnych Rady Powiatu, Panie i Panów sołtysów, pozostałych  gości.

 

Stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 13  radnych, co stanowi kworum przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy Piaski.

/ Rada liczy 15 radnych /

 

Pani Helena Sikora  - nieobecna usprawiedliwiona

Pan Konrad Szafranek – nieobecny usprawiedliwiony

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu

 

Ad. 2 Informacja na temat porządku obrad.

 

           Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad, powitanie, stwierdzenie kworum.
  2. Informacja na temat porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Piaski.
  5. Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski.
  6. Sprawozdania przewodniczących komisji.

 

  1. PODJĘCIE  UCHWAŁ W SPRAWIE:

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

- sprostowania błędu w Uchwale Nr XX/112/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich,  

   restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do

  rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godurowo

- zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie

 

      8. Zapytania, wolne głosy i wnioski.

      9. Zakończenie obrad.

 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych .

 

Ad. 3   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.

 

Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych.

Ad. 4  Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska poinformowała, że w okresie międzysesyjnym  brała udział w uroczystościach: koncert Ewy Farnej, spotkanie z emerytami w Szelejewie - DANKO Sp. z o.o., zakończenie roku szkolnego w Piaskach, a także na posiedzeniu trzech wspólnych komisji.

 

Ad. 5  Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski.

 

Sprawozdanie Pana Wójta z działalności międzysesyjnej stanowi  załącznik do protokołu.

 

Ad. 6  Sprawozdania przewodniczących komisji.

 

Sprawozdanie w imieniu Przewodniczących komisji złożyła Przewodnicząca Rady Gminy, gdyż wspólne posiedzenie komisji odbyło się tuż przed dzisiejszą sesją. Poinformowała, że na posiedzeniu omówiono szczegółowo projekty uchwał podejmowanych na sesji. Dodała, że dyskutowano nad projektami Planów Odnowy Miejscowości. Następnie były wolne głosy i wnioski.

 

Ad. 7  PODJĘCIE  UCHWAŁ  W SPRAWIE :

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

 

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXI/115/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r stanowi załącznik do protokołu.

 

- sprostowania błędu w Uchwale Nr XX/112/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.

 

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXI/116/2012 w sprawie sprostowania błędu w Uchwale Nr XX/112/2012 z dnia 12 czerwca 2012r. stanowi załącznik do protokołu.

 

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich,  

   restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do

  rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

 

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXI/117/2012 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski stanowi załącznik do protokołu.

 

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXI/118/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowi załącznik do protokołu.

 

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godurowo

 

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXI/119/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godurowo stanowi załącznik do protokołu.

 

- zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie

 

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 13  radnych.

 

Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XXI/120/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie stanowi załącznik do protokołu.

 

Ad. 8  Zapytania, wolne głosy i wnioski

 

Radny, Pan Waldemar Niedziela poprosił Pana Wójta o „przybliżenie”  sytuacji  klubu sportowego KORONA. Znajdowali się w IV lidze, a z gazet dowiadujemy się, że są w „A” klasie.

Pan Wójt poinformował, że klub KORONA - jest to stowarzyszenie i nie możemy ingerować w ich działalność. Zarząd KORONY PIASKI cały czas mówi, że promuje gminę. Pan Wójt poinformował, że był na kilku spotkaniach KORONY i wiadomo było, że KORONA pozostała w IV lidze. Pan Wójt dodał, że organizował spotkania by zorientować się co się dzieje, bo jeżeli dzieje się źle to chodzi o pieniądze. Na spotkaniu z zawodnikami, z trenerami i z Zarządem, wtedy, gdy zrezygnował stary Zarząd, stowarzyszenie nie mogło wybrać nowego Zarządu. Pan Wójt dodał, że z jego prośby Zarząd powstał, by KORONA dograła do końca rundy. Trener na spotkaniu powiedział, że z uwagi na brak pieniędzy, którym powodem było odejście „głównego sponsora” Pana Ludwiczaka zaczęły się kłopoty finansowe, gdzie nie można było zawodnikom płacić w sposób zgodny z przepisami prawa. Na spotkaniu wyborczym zadano mi pytanie: Panie Wójcie,  czy w jakiś sposób finansowo Pan nam pomoże. Pan Wójt odpowiedział, że pomaga w ten sposób iż, jest pracownik, którego utrzymanie wynosi przeszło 30 000zł, 46 000zł to jest dotacja do Klubu, 18 000zł radni przeznaczyli na nagrody dla zawodników, opłacamy niektóre opłaty na boisku i tym momencie przerwano mi moją wypowiedź. Jedna z osób odpowiedziała tak: Panie Wójcie, niech Pan zabierze tą osobę, która obsługuje boisko, a da nam te pieniądze i my sobie poradzimy. Wtedy odpowiedziałem, że muszę się zastanowić i że może to być jakąś pomocą dla KORONY. W terminie późniejszym zorganizowałem spotkanie w gminie, kiedy było już ciężko i wyraziłem zgodę – jeżeli zostają w IV lidze – na to, że zabieram tego szatniarza a oni we własnym zakresie mieli sobie utrzymać : boisko, szatnie, opłaty za pranie itd. Wtedy jeden członek z Zarządu powiedział, że ja nie potrzebnie to powiedziałem , że osoba na boisku bierze dużo pieniędzy, jest niepotrzebna i ja się z tego wycofuję, nie wyraził zgody by zabrać pracownika oraz by kwotę przeznaczoną na pracownika przekazać klubowi. Pan Wójt odpowiedział, że innej dotacji do klubu nie widział jak tylko w tej formie. Pan Wójt poinformował, iż zaproponowano, by 6 – 7 razy dowieź zawodników na mecz,  gdyż nie mają pieniędzy,  by zapłacić trenerowi. Po długim namyśle odpowiedziałem, że jeżeli to by miała być przyczyna, że KORONA nie zagra w IV lidze to wyrażam zgodę. Na spotkaniu uzgodniono, iż Klub KORONA  na posiedzeniu Zarządu podejmie ostateczną decyzję i mnie o tym powiadomi. O tym, że KORONA jest w klasie „A” dowiedziałem się z mediów. Pan Wójt poinformował, że nie może być tak, by  gmina była  jedynym, który będzie wspomagał zespoły, klub powinien szukać sponsorów. Gmina nie może zgodnie z przepisami prawa wspomagać zespołów seniorów. Pan Wójt poinformował, że wystosował odpowiednie pismo do gazet o sprostowanie ponieważ były inne uzgodnienia. Pan Wójt wyjaśnił, że to nie on podejmował decyzję o spadku drużyny do klasy „A”. Decyzję podjął Zarząd.

 

Następnie głos zabrał Pan Zenon Zawieja, poprosił Pana Wójta, by omówił temat spotkania                      z P. Dyrektor Szkoły w Grabonogu w sprawie wydzierżawienia poligonu.

Pan Wójt poinformował, iż z uwagi na to, że jest to szkoła rolnicza, a Pani Dyrektor otrzymuje sprzęt rolniczy, by pokazać, a nawet technicznie nauczyć młodzież jeździć, wyraziłem zgodę na rok czasu   aby ten sprzęt tam stał, by był  jak najbliżej szkoły . Pani dyrektor poinformowała również, że będzie się starać o jakiś inny grunt zastępczy.

 

Sołtys Strzelec Małych Pan R. Celka zapytał Pana Sekretarza – dożynki już w sierpniu czy w związku z Pana zeszłoroczną obietnicą, scena zostanie zadaszona.

Pan Sekretarz odpowiedział, że rzeczywiście rozmawiał z Sołtysem na ten temat. Dodał, że pozostaje  kwestia dogadania na czym to zadaszenie miało by polegać, ponieważ różnie sobie to wioski rozwiązują, niektórzy to zadaszenie robią  z blachy falistej, Bodzewko z kolei się postarało i mają obudowaną scenę z plandeki. Pan Sekretarz poprosił Pana Sołtysa, by przyszedł  do urzędu omówić tą sprawę.

Pan Sołtys odpowiedział, że o ile pamięta to już  ustaliliśmy,  że to będzie blacha  ale porozmawiamy jeszcze raz na ten temat.

Pan Sekretarz odpowiedział : tak.

Pan Sołtys podziękował Panu Sekretarzowi oraz skierował prośbę do Pana Wójta - chodzi o wyregulowanie drogi gminnej tj. działka nr 202 w Strzelcach Małych. Droga  stała się kością niezgody mieszkańców, że jest nie przejezdna, właściwie częściowo jej nie ma, chciałbym aby ta sprawa została wyjaśniona.

Pan Wójt odpowiedział, że nie może dać tutaj odpowiedzi i pogodzić ludzi, którzy są z sobą skonfliktowani, dodał iż myśli,  że chodzi o granicę między drogą, a polami.

Pan Sołtys odpowiedział, że jest to droga – po prawej stronie wsi biegnie od sklepu z tyłu wychodzi na końcu wsi za mostkiem.

Pan Wójt zapytał, czy jest to gminna droga.

Sołtys Strzelec Małych, odpowiedział, że  jest to droga gminna, droga jest na mapie, jest w ogóle nieprzejezdna, dookoła, biegnie przez posesje prywatną.

Pan Wójt odpowiedział, że jest mu trudno ustosunkować się do tego, poinformował, że  jest to zapisane w protokole, dodał, że jak Pan Sołtys będzie w Urzędzie to domówimy ten temat.          

 

Następnie Pan Grzegorz Naskręt oznajmił, iż w ostatnim czasie są bardzo obfite opady deszczu i za każdym razem przy tak obfitym opadzie, poddawana testowi jest kanalizacja deszczowa. Podczas prac drogowych część  kanalizacji została wymieniona  na nową, był problem udrożnienia jednego odcinka, w drugiej części od rynku do przedszkola nie zostały podjęte żadne próby oczyszczenia kanalizacji deszczowej, przy obfitych opadach woda płynie przy krawężnikach. Skręcając w lewo w ul. Sienkiewicza,  woda płynie całą drogą, która spływa do przedszkola na plac zabaw. Tworzy się tam duże zalewisko, potrzeba sporo czasu aby wsiąkła.  W studzienkach przy samym przedszkolu przy większych opadach woda bardzo mocno wybija. Pan Naskręt dodał, że patrząc na to, to studzienki są zapchane na 100%. Studzienka na ul. Warszawskiej - piasek jest do samego włazu, tak samo jedna studzienka na ul. przed SIMETEM , przed parkingiem też jest zapchana na 100%. Następnie Pan Radny Naskręt poinformował o sprawie rowu  Malinczy. Mówił, iż wygląda  nieciekawie, jest w opłakanym stanie, że są tam chaszcze, rów ten jest nie wykaszany, przy obfitym deszczu gdzie  Malincza  przybierze w śluzie  może się  zrobić zator i może woda wylewać na budynki , które są blisko Malinczy. Pan Radny Naskręt zapytał,  na ile  nasza kanalizacja deszczowa jest sprawna, w ilu procentach, ponieważ w Gostyniu robią rynek i pierwszą rzeczą wymieniają kanalizację.

 

Pan Wójt odpowiedział, iż po pierwsze jest zaskoczony tym co Pan mówi Pan Radny Naskręt, że kanalizacja przy Rynku  jest w 100% zapchana. Pan Wójt poinformował, że kanalizację deszczową czyściła  firma z Jarocina. Dodał, że celowo nie była to firma z Gostynia, gdyż  Gostyński sprzęt jest za słaby żeby wybrać piasek ze studni i z kolektorów. Co do przedszkola w Piaskach, ukształtowanie terenu i właścicieli działek jest takie, że od rowu przy przedszkolu nie ma odpływu. Działa to na zasadzie takiej, że woda wypływa z rur a odpływu od tego nie ma. Pan Wójt poinformował, że  jest teren kolei i nadleśnictwa. Sprawa miała być rozstrzygnięta w momencie, gdy kolej przekaże nam grunty, do dnia dzisiejszego nie ma żadnych możliwości, gdyż  kolej nie ma takiej ustawy, by nam grunty przekazać. Będzie to temat dość trudny, co do zmiany przepływu tej wody gdyż jest to rów bez odpływu i dlatego przedszkole było i jest zalewane do dnia dzisiejszego, dopóki nie wznowi się możliwość przejęcia tego gruntu. Jeżeli chodzi o rów Malinczy to nie jest rów gminy, jest to grunt w tej chwili jeszcze Bonifratrów a docelowo będzie rowem WZIR a nie gminy Piaski.

Radny, Pan Grzegorz Naskręt oświadczył, iż raczej nie mówił, że kanalizacja zapchana jest w 100%, odparł również, że jeżeli tak powiedział, to przeprasza, ponieważ nie miał tego na myśli. Pan Naskręt poinformował, że  widział  jak drogowcy  wymieniali rury, były w 70% - 80% zapchane gdzie nie podejmowali się udrożnienia tego. A to rozlewisko na przedszkolu jest dosyć duże i głębokie, tam ma być plac zabaw do dzieci, nie wiem czy ten teren można by było tam podwyższyć, trzeba poszukać tam rozwiązania, żeby woda nie zalewała tego placu, musi odpływać gdzieś dalej.  

 

Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy życzyła wszystkich obecnym miłych wakacji, podziękowała za udział w obradach,  i zamknęła XXI sesję  Rady Gminy Piaski.

Sesja zakończyła się o godz. 1342

Protokółowała: Joanna Polaszyk                                                      

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                          Irena Różalska

 

                 

 

 

 

 

 


Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2012-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-03
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.