Uchwała Nr XXIX/172/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 21 marca 2013r.

Numer uchwały: 172
Numer sesji: XXIX
Rok: 2013

Uchwała Nr XXIX/172/2013
Rady Gminy Piaski
z dnia 21 marca 2013r.w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2013-2017
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.226,227,228,229,230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz w związku z art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej( Dz.U.z 2012r.poz. 1456), a także na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z dnia 18 stycznia 2013r.poz.86) Rada Gminy Piaski uchwala , co następuje :
§1. W uchwale Nr XXVII/156/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017 wprowadza się następujące zmiany :
§1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§1.1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaski na lata 2013-2017
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych
wartości.”

§2 uchwały otrzymuje brzmienie :
„§2 .Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”
Załącznik Nr 1 do uchwały pn: „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 3 do uchwały pn.: „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca rady Gminy Piaski
Irena Różalska


Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2013-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-18
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.