Protokół Nr 32/2013 trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Piaski odbytej w dniu 27 czerwca 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4.

Numer dokumentu: 32
Rok: 2013

Protokół Nr 32/2013
trzydziestej drugiej sesji Rady Gminy Piaski odbytej w dniu 27 czerwca 2013r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4.Ad. 1 Otwarcie, powitanie, stwierdzenie kworum.

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Pani Irena Różalska powitała radnych, Wójta Gminy Piaski, Pana Zenona Normana, Skarbnika Gminy, Panią Elżbietę Karolczak, Panie i Panów sołtysów, zaproszonych gości oraz Panią Redaktor Życia Gostynia..

Stwierdziła, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum przy, którym może obradować i podejmować uchwały Rada Gminy Piaski.
/Rada liczy 15 radnych /

Radny Marian Wyrzykiewicz – nieobecny usprawiedliwiony

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad. 2 Informacja na temat porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ze względu na to , iż Pan Marian Poślednik Przewodniczący Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” nie mógł uczestniczyć na dzisiejszej sesji, sprawozdanie z działalności Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnna” przestawione będzie w terminie późniejszym. Dodała, że w zamian za w/w sprawozdanie przedstawione zostaną informacje o organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, powitanie, stwierdzenie kworum.
2. Informacja na temat porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Piaski.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski.
6. Sprawozdania przewodniczących komisji.
7. Informacja o organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.

8. PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2013 – 2017,
- uchylenia Uchwały Nr XXVIII/167/2013 z dnia 26 lutego 2013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowani działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego,
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski,
- zmiany w statucie Gminy Piaski,
- uchylenia Uchwały nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce Małe z dnia 23.04.2013r. w sprawie ostatecznego uregulowania przejezdności gruntowej drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 202,
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
- sprawienia pogrzebu przez Gminę,
-uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

9. Zapytania, wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji głosowało 14 radnych.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Piaski.

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w okresie międzysesyjnym uczestniczyła w uroczystościach : Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Szelejewie, Dzień Dziecka w Godurowie, „Noc Świętojańska” na Żgalinach w Szelejewie, Święto Truskawki w Grabonogu, wspólne posiedzenie trzech stałych komisji Rady.

Ad. 5 Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski

Pan Wójt przedstawił inwestycje, które mają być wykonywane w roku 2013r. między innymi remont świetlicy wiejskiej w Podrzeczu, zakończenie remontu szkoły w Szelejewie, wykonanie kanalizacji sanitarnej w Grabonogu, usuwanie awarii i czyszczenie studzienek po ulewach, kruszenie kamieni, ogłoszenie przetargu na drogę osiedlową w Marysinie i strefie gospodarczej. Pan Wójt poinformował, że dostarczono do wszystkich mieszkańców harmonogram zbiórki odpadów komunalnych . Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie przewodniczących komisji.

W imieniu trzech stałych komisji sprawozdanie złożył Przewodniczący komisji rolnictwa Pan Zenon Zawieja. Poinformował, że wspólne posiedzenie komisji odbyło się 25 czerwca 2013r., na którym obecni byli : Pani Przewodnicząca, Pan Wójt, Pan Sekretarz Pani Skarbnik. Posiedzenie odbywało się w dwóch częściach. Pierwsza wyjazdowa - gdzie radni udali się do Strzelec Małych, spotkali się z Radą Sołecką i zapoznali z sytuacją jaka powstała po zablokowaniu drogi dojazdowej do pól. Druga część posiedzenia odbyła się w Urzędzie Gminy gdzie szczegółowo omówiono projekty uchwał podejmowane na dzisiejszej sesji. W wolnych głosach i wnioskach poruszano sprawy dotyczące: drogi w Smogorzewie, chodnika w Piaskach, odbioru mleka przez Spółdzielnie Mleczarską, chodnika w Szelejewie oraz wjazdy do posesji przy nowo budowanym chodniku.

Ad. 7 Informacja o organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pan Andrzej Konieczny przedstawił informację o organizacji wypoczynku letniego przez placówki oświatowe. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Dyrektor GOK, Pan Jan Nawrot przedstawił informacje o organizacji wypoczynku letniego przez GOK w Piaskach. Informacja stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 8 PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE
- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r.

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/193/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r.

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2013 – 2017

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/194/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2013 – 2017.

- uchylenia Uchwały Nr XXVIII/167/2013 z dnia 26 lutego 2013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowani działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/195/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/167/2013 z dnia 26 lutego 2013r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowani działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/196/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego.

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/197/2013 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

- zmiany w statucie Gminy Piaski

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/198/2013 w sprawie zmiany w statucie Gminy Piaski.

- uchylenia Uchwały nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce Małe z dnia 23.04.2013r. w sprawie ostatecznego uregulowania przejezdności gruntowej drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 202

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr XXXII/199/2013 w sprawie uchylenia Uchwały nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce Małe z dnia 23.04.2013r. w sprawie ostatecznego uregulowania przejezdności gruntowej drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 202.

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/200/2013 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

- sprawienia pogrzebu przez Gminę

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/201/2013 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę.

-uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski

Pytań nie było, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.

Uchwała Nr XXXII/202/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski.

Ad. 9. Zapytania, wolne głosy i wnioski.
Pytań nie było wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w dzisiejszym posiedzeniu i zamknęła XXXII sesję Rady Gminy Piaski.

Sesja zakończyła się o godz.1410
Protokółowała: Joanna Polaszyk


Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Różalska


Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2013-06-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-21
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.