Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej

E-mail: m.wojtkowiak@piaski-wlkp.pl
Telefon: 5719030, 5719188

stanowisko do spraw ewidencji działalności gospodarczej zajmuje się: ewidencją działalności gospodarczej
przygotowywanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
o zmianach faktycznych i prawnych dot. przedsiebiorstwa
zawiadamianie organów podatkowych o wydanych zaświadczeniach
przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej
udzielanie informacji o przedsiębiorcach
potwierdzanie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej
wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem KRS
udostępnianie zainteresowanym PKD do wglądu w siedzibie urzędu
udzielanie informacji o właściwym miejscowo dla danej gminy sądzie rejestrowym, wysokości opłat sądowych oraz opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym Gospodarczym
sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących ewidencji działalności gospodarczej


wydawanie zezwoleń zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
przygotowywanie jednorazowych zezwoleń podczas imprez
wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przygotowywanie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych
przygotowanie projektu uchwały o liczbie punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscu i pozaencji
prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu
przygotowywanie pomieszczeń i obsługa w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza Gminy
prenumerata czasopism i dzienników urzędowych
nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych
prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego
przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem Gminy, bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych
przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora
przyjmowanie obwieszczeń
zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie biurowe i kancelaryjne
prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych
prowadzenie gospodarki drukami i formularzami

Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2007-06-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-06-04
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.