Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


Zał. nr .... do  protokółu
25 sesji Rady  Gminy

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR....
Rady Gminy Piaski z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami/ oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami/ RADA  GMINY  PIASKI  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody dokonywanych w okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty jej podjęcia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                               

 

 

 


UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Gminy Piaski Nr ....  z dnia 31 marca 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę .

Na podstawie art.24 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72 poz. 747 ze zmianami/ zwanej dalej ustawą, Urząd Gminy Piaski dnia 20 stycznia 2005 roku złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wraz ze szczegółową kalkulacją cen i stawek opłat.
Wniosek dotyczy taryf za okres od 1 kwietnia 2005 roku do 31 marca 2006 roku na terenie Gminy Piaski. W trakcie postępowania zatwierdzającego, w oparciu o przepisu art.24 ust. 5 ustawy, na podstawie dostarczonej dokumentacji, Wójt Gminy Piaski ustalił, że taryfy zostały opracowane zgodnie z zasadami z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę /Dz. U. Nr 26 poz. 257 ze zmianami/
W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z w/w przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek opłat.
Ceny i stawki opłat określone przez Urząd Gminy w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryf, których zróżnicowanie wynika z przedstawionych dokumentów:
- kosztów związanych ze świadczeniem usług zbiorowego zaopatrzenia wwodę
- zmian warunków ekonomicznych i wielkości usług
Przy ustalaniu taryf przyjęto zasadę ustalenia ich na optymalnie niskim poziomie dla odbiorców usług i równocześnie bezpiecznym dla prawidłowego funkcjonowania zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Piaski.


 Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: 18
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2006-12-28
Zmian: 0


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.