Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Numer PESEL dla obywateli Ukrainy

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy


Numer PESEL dla obywateli Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ PESEL
Tryb nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
• Urząd Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, pok. nr 2
Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wniosek o nadanie numeru PESEL może złożyć obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia muszą być obecne w Urzędzie przy składaniu wniosku.

Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, odciski palców.

Odcisków palców nie pobiera się od osoby:
• która nie ukończyła 12 roku życia,
• od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców,
• od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

W przypadku braku dokumentów potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia. W takim wypadku konieczna jest obecność również osoby, która nie ukończyła 12 roku życia.

Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek-piątek 8.00 – 16.00
wtorek-piątek 7.15 - 15.15
Uwagi:
Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i został już mu nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) mogą zgłosić się do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.
Opłaty:
Brak opłat
Nadanie numeru PESEL będzie możliwe od 16 marca 2022 roku, z dniem powszechnego uruchomienia usługi obsługi wniosków.

Niezwłocznie, z chwila złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
Wymagane wnioski i dokumenty:
Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.

Dokument tożsamości: dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (nawet nieważny), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokument potwierdzający urodzenie.

Do wniosku o nadanie numeru PESEL dołącza się kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, spełniającą wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych czyli taką składa się przy wyrabianiu polskich dowodów osobistych.

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
Kadencja: Aktualna kadencja (2018 - 2023)
Autor informacji: Małgorzata Furman
Informację wprowadził: Małgorzata Furman
Opublikowany dnia: 2022-03-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2022-03-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie